EKES apeluje o większe inwestycje publiczne, aby napędzać wzrost gospodarczy w UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski (EKES) w swojej niedawnej opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r., przedstawionej przez Komisję, zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie europejskiego semestru. Przy tej okazji jednoznacznie opowiedział się za rozszerzeniem analizy, aby obejmowała nie tylko gospodarcze, lecz również społeczne i środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w unijnej polityce makroekonomicznej.

EKES z uznaniem odniósł się do włączenia do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r. tablicy wskaźników społecznych, dzięki czemu wzmocniono wymiar społeczny europejskiego semestru.

„EKES popiera wspieranie europejskiego filaru społecznego w europejskim semestrze, tak by filar ten stał się narzędziem tworzenia lepszych warunków życia i pracy obywateli. Liczymy, że europejski filar praw socjalnych zostanie włączony w główny nurt strategii politycznych i podejmowanych decyzji” – powiedział sprawozdawca opinii Dimitris Dimitriadis.

Komitet zadeklarował swoje dalsze zaangażowanie w europejski semestr, podkreślając zarazem potrzebę większego włączenia społeczeństwa obywatelskiego i wspierania inwestycji publicznych.

Inwestycje publiczne powinny obejmować nasilone inwestycje społeczne, nastawione na wspieranie edukacji i szkoleń oraz na poprawę usług publicznych, infrastruktury usług opiekuńczych i spójności społecznej w całej UE. Chodzi przy tym o rozwijanie potencjału kapitału ludzkiego, zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej i zdecydowany wymiar społeczny.

EKES podkreślił też, że nie należy stosować podejścia systemowego, a reformy strukturalne wdrażać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. (ll)

Na zdjęciu: Dimitris Dimitriadis, sprawozdawca EKES-u