Reforma europejskiego systemu nadzoru finansowego jest ważnym krokiem w kierunku realizacji unii rynków kapitałowych.

Financial integration

EKES opowiada się za szybkim utworzeniem unii rynków kapitałowych i popiera wnioski Komisji mające na celu zreformowanie organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) poprzez zwiększenie ich kompetencji oraz poprawę ich zarządzania i finansowania.

„Proponowane reformy to ważny krok na drodze do większej integracji i konwergencji ” – powiedział Daniel Mareels (Pracodawcy, BE), sprawozdawca opinii w sprawie reorganizacji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF). „To kolejne cegiełki umożliwiające ukończenie budowy unii rynków kapitałowych i zapewnienie, że rynki finansowe będą dobrze regulowane, silne i stabilne”.

Zdaniem Komitetu sprawnie działająca unia rynków kapitałowych z wbudowanym nadzorem przyczyniłaby się do zintensyfikowania transgranicznych transakcji rynkowych, a dzięki prywatnemu, transgranicznemu dzieleniu ryzyka państwa członkowskie stałyby się odporniejsze na asymetryczne szoki i przyczyniłyby się do ożywienia gospodarczego w strefie euro.

EKES uważa, że reformy ESNF muszą przyczynić się do tego, że osiągniemy jeden europejski organ nadzorujący rynki kapitałowe, lecz kolejne kroki w kierunku integracji wymagają dialogu i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Jeśli chodzi o ustalenie kompetencji krajowych i europejskich organów nadzorczych, Komitet wzywa do stosowania w miarę możliwości zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz do zapewnienia jasności i pewności prawnej. Ponadto należy usunąć niedociągnięcia w zakresie nadzoru, które stanowią przeszkodę w urzeczywistnieniu unii rynków kapitałowych.

Co do przyszłości, EKES uważa, że system nadzoru musi uwzględniać nowe wynalazki i technologie, takie jak FinTech, jak również bardziej zrównoważone formy finansowania. Komitet wzywa wreszcie do zapewnienia przejrzystości we wszelkich zmianach dotyczących podziału kosztów i stosownej kontroli ogólnych zasobów. (jk)