EKES wzywa państwa członkowskie UE, by przyspieszyły realizację UGW

Państwa członkowskie muszą niezwłocznie działać na rzecz stabilnej, dostatniej i odporniejszej na wstrząsy unii gospodarczej i walutowej. Potrzeba dalszych działań na szczeblu unijnym i krajowym – tak brzmiał jeden z ważniejszych wniosków zorganizowanej niedawno w siedzibie EKES-u publicznej debaty nt. ukończenia UGW.

Ekonomiści i przedstawiciele instytucji i społeczeństwa obywatelskiego zgodzili się, że obecne trudności oraz dotychczasowe doświadczenia jasno pokazały, że potrzebna jest reforma i szybkie ukończenie UGW, zwłaszcza że ożywienie gospodarcze w całej Europie i rosnące poparcie społeczne dla wspólnej waluty stanowią wyjątkowe sprzyjające okoliczności.

Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność szybkiego ukończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych, aby móc osiągać dalsze postępy w dziedzinie UGW. Wezwali państwa członkowskie i Komisję, by zapewniły stabilną przyszłość finansów i dążyły do właściwego wyważenia zasad odpowiedzialności i solidarności w przyszłych decyzjach dotyczących UGW.

Stwierdzono, że cztery elementy zastosowane na poziomie UE mogłyby przyspieszyć efekty krajowych reform strukturalnych, a mianowicie: wspólna strategia makroekonomiczna strefy euro, aby radzić sobie z wstrząsami asymetrycznymi; wspólne podejście do finansowania inwestycji i innowacji na poziomie mikroekonomicznym; utworzenie budżetu strefy euro, aby móc finansować określone europejskie dobra publiczne; skuteczniejsze i rozliczalne ramy instytucjonalne obejmujące np. ministra finansów strefy euro.

Sprawozdawcy EKES-u Mihai Ivaşcu (Inne Podmioty) i Stefano Palmieri (Pracownicy) uwzględnią wnioski z tej debaty w swej opinii w sprawie przedstawionego przez Komisję pakietu dotyczącego unii gospodarczej i walutowej. Opinia zostanie poddana pod głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej. (jk)