Wnioski płynące z polityki oszczędności muszą doprowadzić do zmiany podejścia

Lessons learned

Przyszłe zarządzanie kryzysowe powinno w większym stopniu uwzględniać równowagę pomiędzy celami polityki fiskalnej a celami społecznymi, aby uniknąć negatywnego wpływu na potencjał gospodarczy, rynki pracy i systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. Zamiast drastycznych oszczędności instytucje UE powinny realizować politykę na rzecz współpracy gospodarczej, wzrostu i solidarności – wzywa EKES w opinii z inicjatywy własnej Wnioski na przyszłość z myślą o uniknięciu dotkliwej polityki oszczędnościowej w UE.

„Instytucje UE powinny być wyłącznie odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie programów dostosowawczych, nawet jeżeli ustanawiane są partnerstwa z instytucjami zewnętrznymi” – powiedział sprawozdawca José Leirião (Inne Podmioty, PT) „Jest to niezwykle istotne, gdyż w ramach tych programów należy przestrzegać naszych wspólnych wartości i celów oraz unikać niespójności i braków, które pojawiły się w przeszłości”.

W oparciu o doświadczenia z ostatniego kryzysu instytucje UE powinny zagwarantować, że partnerzy społeczni i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego będą uczestniczyć na równych prawach z innymi organami w ustalaniu, okresowym monitorowaniu i ocenie tych programów.

Komitet z zadowoleniem przyjmuje dążenie Komisji do zreformowania strefy euro, by zrezygnować z polityki oszczędności i pogłębić unię gospodarczą i walutową. EKES uważa, że zreformowanie i ukończenie UGW zwiększy odporność UE na wstrząsy asymetryczne i pomoże zapobiec kryzysom w przyszłości.

Jednakże Komitet wzywa Komisję do opracowania dodatkowych programów na rzecz odnowy społecznej i gospodarczej krajów, które były lub są objęte polityką oszczędności. Zdaniem EKES-u Komisja powinna zaproponować środki na poziomie UE pozwalające na zapobieżenie wzrostowi ubóstwa i na zachowanie zabezpieczenia społecznego. (jk)