UE musi podjąć działania w dziedzinie sektora technologii medycznych

Instytucje europejskie muszą zainicjować optymalizację europejskiego sektora technologii medycznej, który boryka się obecnie z nadmierną fragmentacją i coraz większą presją ze strony konkurencji – stwierdził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) na sesji plenarnej w dniu 14 lutego br.

W swojej opinii w sprawie przemian przemysłowych w sektorze zdrowia EKES ostrzegł, że konkurencja depcze Europie po piętach. Dlatego w negocjacjach handlowych należy dążyć do ochrony najnowocześniejszej produkcji europejskiej podczas zapewniania powszechnej opieki zdrowotnej. 

„To na UE leży odpowiedzialność za usprawnienie sektora technologii medycznych, połączenie inicjatyw wewnątrz krajów i regionów oraz przystosowanie go do warunków panujących na świecie. Rządy europejskie, zakłady ubezpieczeń, organy regulacyjne, przedstawiciele pacjentów i personelu medycznego oraz sam sektor technologii medycznych muszą razem opracować wspólną strategię i zasady współpracy” – powiedział sprawozdawca Joost van Iersel.

Sprawą najwyższej wagi jest również czynnik ludzki – dodał współsprawozdawca Enrico Gibellieri. Przejście na nowy model usług zdrowotnych i opiekuńczych wymaga otwartego podejścia i nowych form kompetencji, a także zmodyfikowania zadań związanych z ochroną zdrowia i opieką. Należy wzmocnić europejski dialog społeczny na temat usług zdrowotnych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacji i szkoleń, jak również poprawy jakości warunków pracy.

O ile sektor technologii medycznych jest prężny i wciąż zajmuje wiodącą pozycję, to aby szybko dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia należy zająć się teraz stojącymi przed tym sektorem wyzwaniami, w tym nieuczciwymi praktykami handlowymi i dużą fragmentacją. (sma)