Zdaniem EKES-u wniosek Komisji w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE jest mało ambitny

Wniosek Komisji Europejskiej jest spóźniony, mało ambitny i niespójny, a także nie zawiera przekonującego mechanizmu skutecznego wdrażania.

W opinii w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE przygotowanej przez Jorge Pegado Liza i przyjętej na lutowej sesji plenarnej EKES sprzeciwia się podejściu przyjętemu przez Komisję Europejską.

Komitet wskazuje, że inicjatywa ustawodawcza w odniesieniu do swobodnego przepływu danych nieosobowych jest niezbędna do osiągnięcia celów agendy cyfrowej oraz urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.

Uważa jednak, że Komisja nie uwzględniła trzech najważniejszych celów, i że w związku z tym nie może poprzeć wniosku w obecnym kształcie. „Wniosek nie przyczyni się do osiągnięcia podstawowych celów” – zauważa Jorge Pegado Liz. „Musi to być część bardziej ogólnego podejścia i pierwszy krok w kierunku bardziej ambitnych rozwiązań w przyszłości, które umożliwią prawdziwie swobodny przepływ danych nieosobowych na jednolitym rynku cyfrowym UE”.

  • Wymogi w zakresie lokalizacji danych

Cel 1: Poprawić transgraniczną mobilność danych nieosobowych na jednolitym rynku.

  • Zapewnienie właściwym organom dostępu do danych

Cel 2: Zapewnić, by właściwe organy zachowały pełne uprawnienia do żądania i uzyskiwania dostępu do danych na potrzeby kontroli regulacyjnej, w tym na potrzeby inspekcji i audytów.

  • Przenoszenie danych przez użytkowników profesjonalnych

Cel 3: Ułatwić profesjonalnym użytkownikom usług przechowywania lub innego rodzaju przetwarzania danych zmianę dostawcy usług i przeniesienie swoich danych. (mp)

Na zdjęciu: Jorge Pegado Liz, sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE