Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

To mój ostatni edytorial jako wiceprzewodniczącego EKES-u ds. komunikacji.

Ten dwuipółletni okres był pełen wyzwań, radości, odpowiedzialności i niemałych obaw.

Nie do mnie należy podsumowanie mandatu wiceprzewodniczącego ds. komunikacji. Pragnę skorzystać z okazji i przekazać wszystkim me podziękowania.

Podchodzę do moich zadań w EKES-ie bardzo poważnie. Bycie członkiem tej instytucji doradczej to wspaniała okazja do uczestniczenia w procesie budowy Europy.

Do odnotowania

15/03/2018 - 16/03/2018 Bruksela
„Twoja Europa – Twoje zdanie!”
20/03/2018 Sofia, Bułgaria
Europejski Dzień Konsumenta
10/04/2018 Bruksela
Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2018: Współpraca
18/04/2018 - 19/04/2018 Bruksela
sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Zjednoczona w różnorodności: odmłodzić przyszłość kultury europejskiej

W tytule dziewiątej edycji imprezy „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w dniach 15 i 16 marca br., widnieje dewiza Unii Europejskiej. Młodzieżowa impreza EKES-u będzie poświęcona Europejskiemu Rokowi Dziedzictwa Kulturowego.

Przyszłość demokracji w Europie jest bezpośrednio związana z pokojem i strukturą federalną Europy

O przyszłości demokracji w Europie debatowano na dwudniowej europejskiej konferencji zorganizowanej przez Georges’a Dassisa, przewodniczącego EKES-u, w muzeum Akropolu w Atenach w dniach 1–2 marca. W wypełnionej po brzegi sali muzeum żywo dyskutowali przedstawiciele instytucji unijnych, rządu Grecji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uczelni wyższych, a przewodniczący Dassis z przekonaniem mówił o pokojowej i federalnej Europie, która stoi po stronie solidarności i dobrobytu obywateli.

 

Prawodawstwo UE powinno obejmować więcej środków gwarantujących przestrzeganie praw kobiet z niepełnosprawnością

Podczas konferencji pt. „Kobiety z niepełnosprawnością w UE – stan obecny i perspektywy na przyszłość”, zorganizowanej w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oświadczyły, że kobiety niepełnosprawne muszą być w stanie podejmować decyzje w sprawach, które ich dotyczą, i być sprawiedliwie reprezentowane w instytucjach publicznych.

Wiadomości EKES-u

Choć rola Turcji w kryzysie uchodźczym ma kluczowe znaczenie, wciąż można wprowadzić ulepszenia

W opinii przyjętej na lutowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) uznał wysiłki Turcji, która przyjęła ponad trzy miliony uchodźców, lecz podkreślił potrzebę zapewnienia tym osobom zgodnej z prawem międzynarodowym, niedyskryminującej ochrony.

EKES został zaproszony do udziału w projekcie Emmanuela Macrona dotyczącym konsultacji z europejskimi obywatelami

EKES ma do odegrania istotną rolę w konsultacjach publicznych zaproponowanych przez francuskiego prezydenta, gdyż podejmowane przez Komitet na co dzień inicjatywy umożliwiające społeczeństwu obywatelskiemu wpływ na kształt Europy na najwyższym szczeblu są zasadniczo zgodne z ideą konsultacji. Takie przesłanie przekazała francuska minister spraw europejskich Nathalie Loiseau podczas wystąpienia na sesji plenarnej EKES-u w Brukseli w dniu 15 lutego.

Wnioski płynące z polityki oszczędności muszą doprowadzić do zmiany podejścia

Lessons learned

Przyszłe zarządzanie kryzysowe powinno w większym stopniu uwzględniać równowagę pomiędzy celami polityki fiskalnej a celami społecznymi, aby uniknąć negatywnego wpływu na potencjał gospodarczy, rynki pracy i systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. Zamiast drastycznych oszczędności instytucje UE powinny realizować politykę na rzecz współpracy gospodarczej, wzrostu i solidarności – wzywa EKES w opinii z inicjatywy własnej Wnioski na przyszłość z myślą o uniknięciu dotkliwej polityki oszczędnościowej w UE.

 

EKES przedstawia propozycje służące urzeczywistnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego

UE powinna wzmocnić mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cybernetyczne w UE, stworzyć system certyfikacji na poziomie europejskim oraz skoncentrować się na edukacji i ochronie użytkowników internetu.

Reforma europejskiego systemu nadzoru finansowego jest ważnym krokiem w kierunku realizacji unii rynków kapitałowych.

Financial integration

EKES opowiada się za szybkim utworzeniem unii rynków kapitałowych i popiera wnioski Komisji mające na celu zreformowanie organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) poprzez zwiększenie ich kompetencji oraz poprawę ich zarządzania i finansowania.

EKES apeluje o większe inwestycje publiczne, aby napędzać wzrost gospodarczy w UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski (EKES) w swojej niedawnej opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r., przedstawionej przez Komisję, zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie europejskiego semestru. Przy tej okazji jednoznacznie opowiedział się za rozszerzeniem analizy, aby obejmowała nie tylko gospodarcze, lecz również społeczne i środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w unijnej polityce makroekonomicznej.

UE musi podjąć działania w dziedzinie sektora technologii medycznych

Instytucje europejskie muszą zainicjować optymalizację europejskiego sektora technologii medycznej, który boryka się obecnie z nadmierną fragmentacją i coraz większą presją ze strony konkurencji – stwierdził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) na sesji plenarnej w dniu 14 lutego br.

Działania w dziedzinie klimatu: musimy wysłać jasny sygnał podmiotom niepaństwowym

W opinii Wspieranie działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) proponuje nawiązanie dialogu europejskiego, którego głównym celem byłoby uatrakcyjnienie działań w dziedzinie klimatu, tak aby różne podmioty niepaństwowe zaczęły je traktować jako codzienną praktykę.

Zdaniem EKES-u wniosek Komisji w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE jest mało ambitny

Wniosek Komisji Europejskiej jest spóźniony, mało ambitny i niespójny, a także nie zawiera przekonującego mechanizmu skutecznego wdrażania.

Nikt nie może pozostać w tyle – EKES dąży do tego, by gospodarka o obiegu zamkniętym stała się normą

Otwierając w dniu 20 lutego w siedzibie Komisji konferencję dla zainteresowanych podmiotów gospodarki o obiegu zamkniętym, przewodniczący EKES-u Georges Dassis powiedział: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest wielką szansą dla społeczeństwa obywatelskiego. Ta zmiana już się dokonuje... Trzeba tylko zadbać o to, by została powszechnie zaakceptowana. Nikt nie może pozostać w tyle – oto jeden z celów europejskiej platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, istotnego forum, na którym wypracowuje się tę wspólną wizję transformacji w kierunku zrównoważonej europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

EKES wzywa państwa członkowskie UE, by przyspieszyły realizację UGW

Państwa członkowskie muszą niezwłocznie działać na rzecz stabilnej, dostatniej i odporniejszej na wstrząsy unii gospodarczej i walutowej. Potrzeba dalszych działań na szczeblu unijnym i krajowym – tak brzmiał jeden z ważniejszych wniosków zorganizowanej niedawno w siedzibie EKES-u publicznej debaty nt. ukończenia UGW.

EKES podczas Dnia Europejskiego Przemysłu

„Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem są ogromne i żadne państwo członkowskie nie sprosta im w pojedynkę. Jednak równie wielkie są szanse. Musimy skorzystać z okazji, by utrzymać wiodącą pozycję w wielu sektorach, w których przodujemy, oraz odzyskać ją w tych dziedzinach, w których pozostajemy za naszymi konkurentami”.

Aktualności z Grup

Dyskusja pracodawców na temat środków służących zaradzeniu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej

Grupa Pracodawców

22 marca br.  w Sofii w Bułgarii odbędzie się konferencja Grupy Pracodawców i najważniejszych bułgarskich stowarzyszeń pracodawców na temat: „Zaradzenie niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej z myślą o wzroście i tworzeniu miejsc pracy – perspektywa przedsiębiorstw”. Prelegenci zaproszeni do panelu podzielą się najlepszymi praktykami i przedyskutują konkretne rozwiązania dotyczące niedoboru kwalifikacji. Wydarzenie odbędzie się w ramach programu prac prezydencji bułgarskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Gabriele Bischoff wypowiada się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

W Międzynarodowym Dniu Kobiet pragniemy uczcić kobiety, pamiętając nie tylko o tym, co już osiągnęliśmy, ale także o tym, co jeszcze przed nami. W tym roku Grupa Pracowników skupia się przede wszystkim na mężczyznach. Dlaczego w święto kobiet mamy się zajmować mężczyznami? Dlatego, że równość płci jest nie tylko kwestią dotyczącą kobiet. Bez włączenia w to mężczyzn nigdy nie osiągniemy prawdziwej równości.

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie apeluje o innowacyjność w społeczeństwie obywatelskim

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Innych Podmiotów w dniu 15 lutego br. zaprezentowano badanie pt. „Przyszły rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie EKES-u przez Centrum Usług Informacji, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych (CNVOS – Słowenia) oraz Europejską Sieć Krajowych Stowarzyszeń Społeczeństwa Obywatelskiego (ENNA). 

Wydarzenia kulturalne

Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej

W ramach prezydencji bułgarskiej w Radzie UE w siedzibie EKES-u zorganizowano wystawę pt. „Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej”. Wystawę można oglądać od 15 marca do 24 maja 2018 r. Składają się na nią plakaty przygotowane w 2007 r. przez studentów kierunku „Książka i grafika druku” bułgarskiej Narodowej Akademii Sztuki z okazji przystąpienia Bułgarii do UE. (ck)