Pomimo ogromnego potencjału proponowanej reformy VAT, nie można zawczasu przesądzać o jej sukcesie.

VAT tax reform

Nowy system VAT dotyczący opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi musi spełnić swój potencjał i ograniczyć wszelkie negatywne skutki dla jednolitego rynku, twierdzi EKES w opinii dotyczącej stosownego wniosku Komisji. Nadrzędne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia wniosku będą miały ściślejsza współpraca między organami i szeroko zakrojona komunikacja.

EKES jest zdania, że proponowana reforma jest kluczowym krokiem ku ostatecznemu przejściu na docelowy system, który polega na nakładaniu podatku VAT na wymianę towarową między przedsiębiorstwami na podstawie zasady miejsca przeznaczenia. Uważa też, że nowe ramy mogą przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści.

„Reforma może mieć pozytywne skutki dla przedsiębiorstw oraz ich wzrostu, ale nie można uznać, że jej sukces jest przesądzony”, zaznaczył sprawozdawca Krister Andersson. „Przepisy muszą zostać należycie wdrożone, a krajowe organy podatkowe muszą zacieśnić codzienną współpracę i jednocześnie przeprowadzić kampanię informacyjną”, wyjaśnił.

Reforma zmieni sposób opodatkowania transgranicznej wymiany towarów między przedsiębiorstwami (B2B), ale usługi będą nadal podlegać innemu systemowi podatkowemu. Z uwagi na to, że może to stworzyć problemy, EKES wzywa do rozważenia sposobu jak najszybszego wdrożenia systemu, który obejmowałby obie dziedziny działalności.

„Wspólny system opodatkowania zarówno usług, jak i towarów bardziej sprzyjałby wzrostowi i skuteczniej zwalczał oszustwa”, oznajmił współsprawozdawca Giuseppe Guerini.

EKES przedstawia w opinii praktyczne zalecenia odnośnie do wdrożenia reformy i zwraca się do Komisji o uściślenie proponowanych przepisów dotyczących punktu kompleksowej obsługi i podatnika certyfikowanego. Wyraża także zaniepokojenie z powodu tworzenia nowych przeszkód dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Na koniec zaleca dokonanie stosownych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie komputerowe w celu odpowiedniego rozwinięcia solidnego i niezawodnego punktu kompleksowej obsługi. (jk)