Priorytetem strefy euro w 2019 r. musi być budowanie odporności

Javier Doz Orrit

W 2019 r. głównym priorytetem strefy euro będzie budowanie odporności gospodarki i rynku pracy, biorąc pod uwagę obecne perspektywy gospodarcze – twierdzi EKES, odnosząc się do zaleceń Komisji dotyczących polityki gospodarczej dla strefy euro na 2019 r.

Budowanie odporności jest niezbędne, by państwa członkowskie mogły ograniczyć koszty gospodarcze i społeczne przyszłych wstrząsów gospodarczych. W związku z tym należy pogłębić UGW poprzez ukończenie prac nad unią bankową, zwiększenie zasobów własnych UE i ustanowienie funkcji stabilizacji makroekonomicznej strefy euro, a także odpowiednie wdrożenie filaru socjalnego.

W opinii EKES-u wezwano również do podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia nadmiernych nadwyżek poprzez znaczne zwiększenie inwestycji publicznych i wynagrodzeń w krajach, w których takie nadwyżki występują. W perspektywie średnioterminowej wzrost realnych wynagrodzeń powinien iść w parze ze wzrostem rzeczywistej wydajności i z realną inflacją.

Nie jest wskazane nakłanianie krajów o wysokim poziomie długu publicznego i z ujemną lub zerową luką produktową do tworzenia poprzez restrykcyjny kurs polityki fiskalnej. Utrwaliłoby to bowiem w tych krajach zjawisko niskiego wzrostu gospodarczego i nie pomogłoby im ograniczyć długu publicznego w stosunku do PKB.

EKES zwraca również uwagę na pilną potrzebę opracowania wytycznych i środków w celu . Przy stosowaniu unijnych przepisów fiskalnych należy mieć na uwadze tzw. złotą regułę budżetową.

Zmiany w polityce nie powinny się dokonywać kosztem dochodów przeznaczanych na finansowanie inwestycji społecznych i systemów zabezpieczenia społecznego. Nie mogą też nieść ze sobą ryzyka ograniczenia praw pracowniczych i socjalnych. Równolegle powinna trwać konwergencja w kierunku coraz wyższych standardów gospodarczych i społecznych.

EKES wzywa też państwa członkowskie, by wykazały się zaangażowaniem niezbędnym do szybkiego przezwyciężenia sporów, jakie istnieją jeszcze w tych sprawach. (jk)