EKES wzywa do zreformowania WTO zgodnie z wartościami UE

Na swojej sesji plenarnej 24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię, w której wezwał do ambitnej reformy Światowej Organizacji Handlu, aby przezwyciężyć obecny kryzys i podkreślić zarazem wartości UE i jej wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest organizacją globalną, która zajmuje się przepisami dotyczącymi handlu miedzy krajami, lecz ostatnie wydarzenia dotyczące handlu międzynarodowego znacznie utrudniły jej pracę. Jak zauważyła Emmanuelle Butaud-Stubbs, sprawozdawczyni opinii EKES-u, proponowane reformy muszą być zgodne z wartościami UE i z rolą, jaką UE może odgrywać w dziedzinie światowego handlu, i muszą łączyć inwestycje z rozwojem.

Opinia obejmuje propozycje dotyczące utrzymania Organu Apelacyjnego w ramach Organu Rozstrzygania Sporów WTO poprzez wydłużenie kadencji obecnych sędziów jako tymczasowe rozwiązanie obecnej sytuacji, zwiększenia liczby sędziów z siedmiu do dziewięciu i stworzenia przepisów dotyczących zatrudniania niezależnych sędziów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Karl Brauner, zastępca dyrektora generalnego WTO, wziął udział w debacie na sesji plenarnej EKES-u i podkreślił znaczenie utrzymania działania Organu Apelacyjnego: Jeśli ten organ przestanie działać, nie będzie można egzekwować przestrzegania przepisów handlu międzynarodowego. Praworządność zostałaby zastąpiona myśleniem w kategoriach najlepszego interesu, a siła wygrałaby z legalnością.

EKES proponuje także podjęcie dodatkowych działań związanych z ochroną danych, normami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt oraz standardów ochrony środowiska w produkcji rolnej. Ponadto w opinii opowiedziano się za większym udziałem społeczeństwa obywatelskiego w pracach WTO, na przykład przy wykorzystaniu forum publicznego WTO w formie wyważonego i reprezentatywnego zgromadzenia zainteresowanych podmiotów społeczno-gospodarczych ze wszystkich sektorów i grup interesu. (dgf)