EKES wzywa do szybkiego przyjęcia wniosku Komisji w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym

EKES popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący długo oczekiwanej zmiany rozporządzenia w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym. W opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej EKES-u Komitet wzywa Parlament Europejski i Radę do niezwłocznego zatwierdzenia zmienionego rozporządzenia, aby skutecznie eliminować zakłócenia międzynarodowej konkurencji.

EKES popiera dwutorowe podejście Komisji do zapewnienia uczciwej konkurencji międzynarodowej i zajął w tej sprawie stanowisko, przyjmując w dniu 17 stycznia 2018 r. opinię sporządzoną przez Jacka Krawczyka. Z jednej strony wniosek wzmacnia obowiązujące przepisy i daje Komisji skuteczne narzędzie przeciwdziałania i zapobiegania zakłóceniom uczciwej konkurencji w sektorze lotnictwa. Z drugiej zaś strony umowy lotnicze zawarte przez UE są dla państw trzecich zachętą do przestrzegania prawodawstwa UE w zamian za dostęp do unijnego rynku.

„Wniosek Komisji jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii UE w dziedzinie lotnictwa, zapowiedzianej ponad dwa lata temu. Przyszły sukces lotnictwa UE zależy od tego, jak skuteczne będzie wdrażanie tej strategii” – powiedział Jacek Krawczyk. „Biorąc pod uwagę znaczenie lotnictwa dla gospodarki UE, wszystkie zainteresowane strony muszą być jeszcze bardziej zaangażowane we wdrażanie strategii” – dodał.

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym (rozporządzenie nr 868/2004) stanowi część większego pakietu zatytułowanego „Lotnictwo: otwarta i połączona Europa”, który zawiera również wytyczne w następujących obszarach: własność i kontrola europejskich przedsiębiorstw lotniczych, obowiązek użyteczności publicznej (PSO) oraz ciągłość w zarządzaniu ruchem lotniczym. (mp)