EKES zwraca się do Komisji o określenie przewidywanych kryteriów sprawozdawczości w sprawie transgranicznego systemu podatkowego.

Tax justice

Komisja musi określić precyzyjniejsze wytyczne dotyczące proponowanych obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do transgranicznych uzgodnień podatkowych i transakcji w celu zapobieżenia subiektywnej interpretacji podatników i urzędów podatkowych, co mogłoby prowadzić do nadmiernej sprawozdawczości i obciążeń administracyjnych – zaleca EKES w swojej opinii w sprawie środków zniechęcających do unikania opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania.

W nowej dyrektywie Komisji proponuje się wprowadzenie obowiązku dla pośredników – jednostek, przedsiębiorstw lub specjalistów udzielających podatnikom porad dotyczących planowania podatków – a w niektórych przypadkach dla samych podatników – dotyczącego sprawozdawczości wobec odpowiednich władz odnośnie do systemów podatkowych należących do czterech standardowych rodzajów działań podlegających sprawozdawczości. Krajowe urzędy podatkowe będą automatycznie wymieniać te informacje między sobą.

„Zakres proponowanych wytycznych jest zbyt szeroki” – stwierdził sprawozdawca Victor Alistar (Inne Podmioty, RO). Dodał, że „przy przeglądzie kryteriów Komisja musi osiągnąć równowagę pomiędzy pewnością prawa i elastycznością, tak aby zapewnić skuteczność działania zniechęcającego i wykonalność zobowiązania”.

EKES zwraca się także do Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób dyrektywa odnosi się do gospodarki cyfrowej oraz o zapewnienie proporcjonalności dyrektywy poprzez utrzymanie kosztów administracyjnych na niskim poziomie dla wszystkich przedsiębiorstw.

Komitet popiera proponowane wsparcie logistyczne i techniczne w odniesieniu do wdrażania odpowiednich narzędzi w państwach członkowskich, jak również cel zwiększenia przejrzystości działań pośredników poprzez proponowane środki.

„Obowiązek sprawozdawczy będzie zniechęcał pośredników do oferowania systemów agresywnego planowania podatkowego. Mechanizm ten doprowadzi do sprawiedliwości podatkowej i przyczyni się się do osiągnięcia uczciwej konkurencji i stabilnych przychodów podatkowych” – stwierdził współsprawozdawca opinii Petru Sorin Dandea (Pracownicy, RO). (jk)