Kluczowy wkład polityki fiskalnej w utrzymanie ożywienia gospodarczego w strefie euro w 2018 r.

EKES nie zgadza się z proponowanym przez Komisję Europejską zasadniczo neutralnym kursem polityki budżetowej i opowiada się za umiarkowanie pozytywnym kursem polityki fiskalnej na poziomie ok. 0,5 % PKB. W opinii w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2018 r., Komitet stwierdza, że budżetowe środki stymulacyjne powinny pochodzić głównie z krajów dysponujących nadwyżkami bilansu płatniczego i przestrzenią fiskalną.

Z uwagi na to, że ożywienie gospodarcze w strefie euro pozostaje niepewne, niekompletne i nietypowe, jak również w świetle zapowiedzianych zmian w polityce pieniężnej EBC, EKES apeluje o to, by polityka fiskalna wspierała politykę pieniężną. W swych zaleceniach EKES uwzględnia między innymi takie czynniki, jak niski poziom inwestycji, nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących z zagranicą oraz istotny zastój na rynku pracy.

„Bodziec fiskalny skoncentrowany na inwestycjach publicznych pozwoliłby w krótkim okresie zwiększyć popyt, a jednocześnie długofalowo zwiększyć potencjał wzrostu gospodarczego, tym samym oferując trwałe rozwiązanie kwestii długu publicznego” – powiedział sprawozdawca Javier Doz Orrit (Grupa Pracowników, ES).

Należy skupić inwestycje publiczne nie tylko na infrastrukturze, lecz także na inwestycjach społecznych, i wpierać konsumpcję krajową przede wszystkim poprzez wzrost wynagrodzeń.

„Jeśli chodzi o stosowanie reguł fiskalnych, to zalecamy, by przy obliczaniu deficytu nie uwzględniać publicznych wydatków na inwestycje. Pomogłoby to tworzyć wzrost, który bardziej sprzyjałby włączeniu społecznemu, a także pozytywną konwergencję” – zaznaczył Javier Doz Orrit.

EKES z zadowoleniem przyjmuje wyznaczone przez Komisję cele dotyczące polityki w strefie euro, czyli osiągnięcie odporności, konwergencji i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wyraża także satysfakcję z nadania priorytetowego znaczenia reformom strukturalnym i uważa, że reformy muszą służyć zwiększaniu wydajności, wspierać tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i zmniejszać nierówności. Komitet wzywa do wdrożenia skutecznych środków mających przeciwdziałać szkodliwemu ograniczaniu budżetów publicznych i popiera niezbędne działania służące pogłębianiu UGW. (jk)