Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Przyszłość demokracji w Europie

Drodzy Czytelnicy!

Przez lata terytorium Europy było pustoszone przez wojny. W każdym europejskim mieście można znaleźć krwawe historyczne ślady niepokojów społecznych lub konfliktów. Żyjemy teraz w najdłuższym okresie bez wojen na terytorium Unii Europejskiej. Dokładnie w tych miejscach, w których były toczone walki, mamy teraz międzyregionalne i międzynarodowe organy działające na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu, który nazywamy UE. Ma to oczywiście duże znaczenie symboliczne, lecz symbolika nie wystarczy.

Do odnotowania

20/02/2018 - 21/02/2018 Bruksela
Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym – co dalej? Konferencja zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym
01/03/2018 - 02/03/2018 Ateny
Konferencja EKES-u nt. Przyszłość demokracji w Europie
06/03/2018 - 07/03/2018 Bruksela
4. Forum na temat Migracji
14/03/2018 - 15/03/2018 Bruksela
sesja plenarna EKES-u
15/03/2018 - 16/03/2018 Bruksela
„Twoja Europa – Twoje zdanie!”

W skrócie

Jakie jest miejsce kultury w przyszłości Europy? Europejskie nastolatki przygotowują się do wypowiedzi na ten temat w Brukseli

W ciągu pięciu tygodni członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzą wybrane szkoły w swych krajach w celu przygotowania uczniów do sesji młodzieżowej „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. w Brukseli.

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis spotyka się z przewodniczącym ESEC Patrickiem Bernasconim

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) Georges Dassis i przewodniczący francuskiej Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej (ESEC) Patrick Bernasconi spotkali się w Brukseli w dniu 17 stycznia w celu przedstawienia wstępnej oceny wzmocnionej współpracy między kierowanymi przez nich instytucjami oraz rozważenia możliwości dalszej wspólnej działalności.

Przewodniczący Georges Dassis uczestniczy w ceremonii wręczenia nagród Srebrnej Róży w Parlamencie Europejskim

W dniu 23 stycznia przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) George Dassis wziął udział w 15. ceremonii wręczenia nagród Srebrnej Róży, którą w Parlamencie Europejskim zorganizował SOLIDAR we współpracy z Grupą Socjalistów i Demokratów PE oraz Partią Europejskich Socjalistów. 

Unijne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się prawami człowieka sygnalizują większe trudności w pracy

W piątek 19 stycznia EKES we współpracy ze swoją Grupą Łącznikową był gospodarzem spotkania, na którym zostało zaprezentowane sprawozdanie opracowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). W sprawozdaniu tym ostrzega się przed kurczeniem się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego do walki o poszanowanie praw człowieka w UE.

Wiadomości EKES-u

Konsultacje EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

EKES wzywa UE i państwa członkowskie do przyjęcia na poziomie europejskim modelu cyberbezpieczeństwa, do wzmocnienia mandatu europejskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa oraz do ustanowienia skutecznego europejskiego systemu certyfikacji dla usług i produktów udostępnianych przez internet.

EKES zwraca się do Komisji o określenie przewidywanych kryteriów sprawozdawczości w sprawie transgranicznego systemu podatkowego.

Tax justice

Komisja musi określić precyzyjniejsze wytyczne dotyczące proponowanych obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do transgranicznych uzgodnień podatkowych i transakcji w celu zapobieżenia subiektywnej interpretacji podatników i urzędów podatkowych, co mogłoby prowadzić do nadmiernej sprawozdawczości i obciążeń administracyjnych – zaleca EKES w swojej opinii w sprawie środków zniechęcających do unikania opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania.

EKES zorganizował prezentację poradnika Komisji dla państw członkowskich na temat funduszy UE na rzecz integracji imigrantów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisja Europejska wspólnie zorganizowały w styczniu publikację nowego poradnika dla państw członkowskich na temat tego, jak ułatwić integrację imigrantów dzięki skuteczniejszemu i bardziej skoordynowanemu wykorzystaniu dostępnych funduszy unijnych.

Potrzebny jest jasny plan działania dotyczący przystąpienia do UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich

Tak brzmiało główne przesłanie płynące z wysłuchania publicznego dotyczącego spójności gospodarczej i społecznej oraz integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

„Cieszymy się, że bułgarska prezydencja w Radzie UE wybrała na jeden ze swoich priorytetów Bałkany Zachodnie, i zwróciła się do EKES-u o sporządzenie projektu opinii na ten temat” – stwierdził Ionuţ Sibian, przewodniczący grupy analitycznej EKES-u „spójność gospodarcza i społeczna a integracja europejska Bałkanów Zachodnich”. Sprawozdawca opinii Andrej Zorko zwrócił uwagę, że region ten jest bardzo złożony i że konieczna jest większa współpraca regionalna oraz poważniejsze zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. 

„Made in Europe” musi mieć równe szanse wśród konkurentów na rynku europejskim

Choć protekcjonizm nie jest opcją dla Europy, Unia nie może sobie pozwolić na zalanie rynku wewnętrznego produktami łamiącymi europejskie normy społeczne i środowiskowe oraz zagrażającymi jej przemysłowi – ostrzegł Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski (EKES) w przyjętej na styczniowej sesji plenarnej opinii w sprawie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE.

EKES wzywa do szybkiego przyjęcia wniosku Komisji w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym

EKES popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący długo oczekiwanej zmiany rozporządzenia w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym. W opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej EKES-u Komitet wzywa Parlament Europejski i Radę do niezwłocznego zatwierdzenia zmienionego rozporządzenia, aby skutecznie eliminować zakłócenia międzynarodowej konkurencji.

EKES zdecydowanie popiera priorytety pierwszej prezydencji bułgarskiej w Radzie UE

„Sukces prezydencji nie zależy od wielkości kraju, lecz od woli politycznej, by podejmować działania, które mają największe znaczenie dla przyszłości Europy” –powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis, witając na styczniowej sesji plenarnej Komitetu bułgarską wiceminister pracy i spraw społecznych Zornicę Rusinową.

Kluczowy wkład polityki fiskalnej w utrzymanie ożywienia gospodarczego w strefie euro w 2018 r.

Image
Doz Orrit, ECO 444

EKES nie zgadza się z proponowanym przez Komisję Europejską zasadniczo neutralnym kursem polityki budżetowej i opowiada się za umiarkowanie pozytywnym kursem polityki fiskalnej na poziomie ok. 0,5 % PKB. W opinii w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2018 r. Komitet stwierdza, że budżetowe środki stymulacyjne powinny pochodzić głównie z krajów dysponujących nadwyżkami bilansu płatniczego i przestrzenią fiskalną.

Czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku kierowców, czas pracy i delegowanie pracowników

Opinia EKES-u „Czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku kierowców, czas pracy i delegowanie pracowników” została przyjęta na 531. sesji plenarnej w dniu 19 stycznia 2018 r. przy 173 głosach za, 89 głosach przeciw i 17 osobach wstrzymujących się od głosu. Sprawozdawczynią była Tanja Buzek z Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN). (mp)

Aktualności z Grup

Prawa socjalne a bezpieczeństwo drogowe

Grupa Pracowników EKES-u

Na sesji plenarnej w styczniu przyjęto opinię w sprawie istotnej roli transportu jako kluczowego sektora gospodarki UE. Dotyczy ona zasadniczych kwestii takich jak czasu odpoczynku i delegowania pracowników. Komitet wskazuje, że zmiany w prawodawstwie proponowane w ramach pakietu dotyczącego mobilności nie pozwalają na skuteczne rozwiązanie rozlicznych problemów i zdaniem Grupy Pracowników nie gwarantują powodzenia w walce z dumpingiem socjalnym w sektorze transportu drogowego. Jednocześnie apeluje, by z myślą o lepszej kontroli zastosowania przepisów na szczeblu transgranicznym powołano europejską agencję transportu drogowego.

W EKES-ie istnieje różnica opinii w kwestii delegowania pracowników w transporcie Sprzeciw Grupy Pracodawców wobec opinii EKES-u

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców nie poparła opinii EKES-u w sprawie czasu jazdy kierowcy i czasu odpoczynku, czasu pracy i delegowania pracowników. Zdaniem Grupy opinia nie odzwierciedlała wystarczająco różnic opinii w Komitecie na temat wniosku Komisji dotyczącego delegowania pracowników.

Społeczeństwo obywatelskie w UE: przyszłe scenariusze na 2030 r. – nadzwyczajne posiedzenie Grupy Innych Podmiotów

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

W drugim dniu lutowej sesji plenarnej Grupa III zorganizuje w EKES-ie nadzwyczajne posiedzenie nt. „Społeczeństwo obywatelskie w UE: przyszłe scenariusze na 2030 r.” (sala JDE 62).