Rumuńska rezydencja UE: spójność jako wartość europejska

Rumunia będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2019 r., kiedy w programie działań UE widnieje szereg spraw o kluczowym znaczeniu: debata o przyszłości Europy, która zakończy się szczytem w Sybinie, nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF), brexit oraz – co szczególnie ważne – tegoroczne wybory europejskie.

Ponadto rumuńscy eksperci będą musieli sfinalizować negocjacje w sprawie dziesiątków projektów legislacyjnych omawianych obecnie przez Parlament Europejski i Radę, aby rozprawić się ze wszystkimi sprawami przed końcem obecnej kadencji. Będzie to musiało nastąpić w rekordowo krótkim czasie, gdyż przerwa w działaniu Parlamentu związana w wyborami rozpocznie się 18 kwietnia.

Mottem prezydencji rumuńskiej jest: „Spójność to wspólna europejska wartość”.

Priorytety prezydencji rumuńskiej, wybrane po szerokich konsultacjach publicznych, to:

  • Europa konwergencji: wzrost, spójność, konkurencyjność i konektywność
  • Europa bezpieczeństwa
  • Europa jako silny podmiot globalny
  • Europa wspólnych wartości

EKES będzie wnosił wkład w prace i debaty prezydencji, wydając opinie. Prezydencja jest szczególnie zainteresowana poglądami i wkładem społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do następujących zagadnień:

  • Przyszłość UE: zapewnianie korzyści obywatelom i ochrona europejskich wartości
  • Wkład przedsiębiorstw gospodarki społecznej w bardziej spójną i demokratyczną Europę
  • Wykorzystanie potencjału europejskiej filantropii
  • Korzyści płynące z szerzenia w społeczeństwie wiedzy o Unii Europejskiej
  • Przyszłość polityki spójności
  • Jak makroregiony i klastry transnarodowe pomagają promować konwergencję gospodarczą i konkurencyjność

Ten wybór tematów potwierdza, że Rumunia zamierza uczynić obywateli głównym punktem odniesienia, i EKES jako łącznik między instytucjami UE a społeczeństwem obywatelskim oczywiście popiera to podejście. (ad)