EKES apeluje o bardziej kompleksowe rozwiązania mające zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Money laundering

EKES przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zmiany Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w celu bardziej skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w unijnym sektorze bankowym i finansowym, ale wzywa do przedsięwzięcia bardziej wszechstronnych działań.

Wymienione zjawiska coraz bardziej zagrażają stabilności, bezpieczeństwu i reputacji instytucji i całego sektora. W związku z tym bardzo ważne jest podjęcie dodatkowych działań.

„Najnowsza seria skandali związanych z bankowością wykazała, że poprzednie ulepszenia ram prawnych nie zdołały wzmocnić systemu na tyle, by stawić czoła szybkim zmianom technologicznym i innowacjom finansowym, które zapewniają sprawcom czynów przestępczych nowe narzędzia, przy pomocy których mogą oni wykorzystywać system w celach przestępczych. Dlatego też doceniamy elastyczność, z jaką Komisja Europejska reaguje na te kwestie” – stwierdził Petr Zahradník, sprawozdawca opinii na ten temat

Uważamy, że zaproponowane stopniowe podejście do wdrażania nowych środków byłoby najlepsze, ale wniosek Komisji nie idzie wystarczająco daleko, a szereg aspektów wymaga uściślenia, np. zakres mandatu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Skuteczne zajęcie się tym problemem wymaga bardziej kompleksowych rozwiązań.

Ponadto EKES podkreśla, że należy nie tylko wzmocnić koordynację między organami nadzoru oraz usprawnić procedury, ale także koordynować działania z innymi właściwymi podmiotami.

Jak stwierdził Petr Zahradník: „Problem ten nabiera coraz większego znaczenia w relacji z krajami trzecimi. EKES wzywa Komisję do doprecyzowania kształtu nowych stosunków między EUNB a innymi organami nadzoru UE, jak również między krajowymi organami nadzoru, a zwłaszcza organami nadzoru państw trzecich”.

Potrzebna jest także bardziej skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Poprawa komunikacji zewnętrznej mogłaby mieć skutki zapobiegawcze. (jk)