Kobiety: najbardziej dynamiczna siła w biznesie

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Europa traci 370 mld EUR rocznie z powodu różnicy w poziomie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Co więcej, dane statystyczne potwierdzają, że przedsiębiorstwa, w których jest mieszana kadra kierownicza, osiągają lepsze wyniki. Dlaczego zatem w skali światowej zrównanie sytuacji ekonomicznej płci miałoby zająć 217 lat, jak ocenia Światowe Forum Ekonomiczne? 17 grudnia 2018 r. na spotkaniu wysokiego szczebla przedstawicieli świata biznesu, polityki i organizacji pozarządowych z członkami Grupy Pracodawców dyskutowano o sposobach wykorzystania ogromnego potencjału, jaki kobiety mogą wnieść do gospodarki europejskiej.

Dwa panele zastanawiały się, jak zwiększyć rolę kobiet w biznesie i polityce w Europie i doszły do następujących wniosków:

  • Konieczne są wzory do naśladowania, by pokazać, jak kobiety osiągają sukcesy na kierowniczych stanowiskach i w sektorach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn.
  • Spojrzenie na inwestowanie przez pryzmat równości płci (gender lens investing) to podejście mające na celu uzyskanie zwrotu finansowego przy jednoczesnym propagowaniu równości płci. Wspieranie tego rodzaju inwestycji może być sposobem na wzmocnienie pozycji kobiet w biznesie. Ponadto należy zwiększyć rolę kobiet jako inwestorów.
  • Potrzebna jest większa przejrzystość i więcej danych na temat równouprawnienia płci. Użytecznymi narzędziami w tym zakresie są „” oraz „”.
  • Obecnie niewiele kobiet uczestniczy w projektach w ramach funduszy. Pomóc mogłoby tu utworzenie funduszu inwestycyjnego dla kobiet lub skoncentrowanie istniejących funduszy na kwestii włączenia kobiet.
  • Istnieją duże potrzeby w zakresie nawiązywania kontaktów i dzielenia się najlepszymi praktykami. Jednakże w ramach obecnych inicjatyw unijnych osiągnięcie tych celów na poziomie lokalnym jest czasami trudne.

Violeta Jelic, która przewodniczyła pracom konferencji, podsumowała spotkanie, podkreślając, że duża liczba i różnorodność wniosków wskazują, że wiele kwestii pozostało jeszcze do omówienia. Jednakże cel jest jasny – wykorzystanie dynamizmu kobiet do budowy silniejszej gospodarki europejskiej. Jak stwierdził główny prelegent Rick Zednik: „Brak równouprawnienia płci zbyt długo uniemożliwiał nam pełne wykorzystanie w pełni istniejącego potencjału – niedostrzeganie kwestii równości płci to niedostrzeganie istniejących możliwości". (lj)