Szczyt Euromedu: Inwestowanie w kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie

Członkowie organizacji przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego w krajach regionu eurośródziemnomorskiego spotkali się w dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Turynie na corocznym eurośródziemnomorskim szczycie rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji. Ich dyskusje dotyczyły edukacji i szkoleń w regionie.

Wyzwania, przed którymi stoją poszczególne kraje, znacznie się różnią, ponieważ dostęp do edukacji i szkoleń jest bardzo zróżnicowany w regionie. Jednak uczestnicy byli zgodni co do tego, że inwestycje w kapitał ludzki mają podstawowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju wszystkich krajów, a także dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

Najnowsze dane pokazują ogólnie złą sytuację rynku pracy w regionie Euromedu: powstaje mało miejsc pracy, wskaźniki zatrudnienia są niskie, na bardzo niskim poziomie jest wskaźnik udziału w rynku pracy młodzieży i kobiet (średnio poniżej 25%), wzrasta liczba osób, które ani się nie kształcą, ani nie pracują, ani nie szkolą (NEETS), i które są zagrożone wykluczeniem. W związku z tym główną rolę ma do odegrania sektor edukacji i szkoleń, by wyposażyć potrzebujących w odpowiednie umiejętności.

Uczestnicy omówili wyzwania związane z edukacją w regionie i przedstawili uwagi, które posłużą do opracowania szczegółowego raportu skierowanego do rządów krajów reprezentowanych na spotkaniu. W trakcie dyskusji pojawiły się propozycje dotyczące wzmocnienia kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz uczenia się przez całe życie we wszystkich krajach Euromedu w ramach projektu mającego na celu budowanie silniejszej demokracji, gospodarki i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. (dgf)