EKES zaleca utworzenie forum podmiotów niepaństwowych w celu finansowania działań związanych z klimatem

UE odgrywa przodującą rolę w koordynowaniu i finansowaniu krajowych i regionalnych starań, by przeciwdziałać zmianie klimatu. Unia wspiera też na całym świecie oddolne działania w dziedzinie klimatu, ale w Europie wciąż istnieje pole do podejmowania znacznie szerszych działań w tej dziedzinie. W opracowanej przez Cilliana Lohana opinii zatytułowanej „Ułatwianie dostępu do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu dla podmiotów niepaństwowych” EKES odniósł się do szeregu problemów napotykanych przez różne grupy starające się o sfinansowanie swoich projektów dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu i zaproponował możliwe rozwiązania.

Z cała pewnością nie wygramy walki ze zmianą klimatu, jeśli z jednej strony będziemy zapewniać finansowanie działań związanych z tą zmianą, a jednocześnie będziemy wciąż promować szkodliwe dla klimatu działania, takie jak dotacje do źródeł energii opartych na surowcach kopalnych. Należy koniecznie weryfikować wszystkie inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pod względem ich wpływu na klimat.

W pierwszej kolejności EKES proponuje ustanowienie forum na rzecz finansowania działań związanych z klimatem, które mogłoby skupić najważniejsze zainteresowane strony w celu wskazania barier, opracowania rozwiązań oraz określenia najskuteczniejszych mechanizmów poprawy przydziału funduszy dla oddolnych projektów realizowanych na małą skalę. „Musimy zadbać o to, by finansowanie działań w zakresie klimatu było postrzegane jako sposób na udostępnianie zwykłym obywatelom niskoemisyjnych rozwiązań po przystępnych cenach” – wyjaśnił Cillian Lohan.

„Najważniejsze rzeczą jest zapewnienie, by finansowanie działań klimatycznych zapewniało obywatelom wybór i różne opcje, tak by zwykli ludzie odnosili korzyści z niskoemisyjnego społeczeństwa i nie byli zmuszeni do płacenia ceny za transformację” – podkreślił sprawozdawca. EKES ponownie wzywa do przeznaczania co najmniej 40 % wydatków UE na cele związane z klimatem i do stopniowego znoszenia dotacji na paliwa kopalne. (sma)