Wdrażanie ekologicznego prawodawstwa UE musi stać się priorytetem

Słabe, fragmentaryczne i nierówne wdrażanie prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska naturalnego w państwach członkowskich podważa zaufanie do jego skuteczności. Zapewnienie jego należytego wdrażania musi stać się priorytetem dla UE i państw członkowskich.

W swoim raporcie Wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do jakości powietrza i wody oraz do odpadów sporządzonym dla Parlamentu Europejskiego EKES zawiera zalecenia dotyczące przezwyciężenia występujących w praktyce niedociągnięć oraz luk w prawodawstwie, które mogą prowadzić do problemów z wdrażaniem.

EKES uważa, że Komisja nie tylko powinna proponować prawodawstwo, lecz także ułatwiać i wspierać jego stosowanie, jak również zajmować się przyczynami niestosowania się do przepisów, takimi jak oportunizm lub brak woli politycznej. Miękkie środki nie mogą stanowić jedynej strategii usprawniania zgodności z przepisami ekologicznymi – podkreślił sprawozdawca, Arnaud Schwartz. Niezbędne są także silniejsze mechanizmy egzekwowania.

Ponadto UE musi w sposób systematyczny gwarantować, że produkty importowane będą także zgodne z prawodawstwem dotyczącym kwestii socjalnych i środowiskowych. – stwierdził Arnaud Schwartz.

Arnaud Schwartz przedstawi raport na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) 22 stycznia 2019 r. (sma)