Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Ci, którzy zasypiają w demokracji, budzą się w dyktaturze

Demokracja to delikatna roślina, która wymaga opieki – to codzienne zadanie tych, którzy uważają, że rozwiązania dla większości należy znajdować poprzez debatę, kompromis i wszechstronną komunikację. Z tego punktu widzenia demokracja w Europie jest zagrożona.

W ciągu ostatnich 10 lat przywódcy musieli stawić czoła kryzysom, które uderzyły w Europę znienacka: najpierw kryzysowi finansowemu, następnie gospodarczemu i społecznemu, i wreszcie – jakby tego było mało – tzw. „kryzysowi migracyjnemu”, który trwale zmienił nastawienie społeczeństwa europejskiego.

W skrócie

EKES i Parlament Europejski połączą siły, by zwiększyć udział obywateli w wyborach europejskich

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier i Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podpisali wspólną deklarację, w której obie instytucje zobowiązują się do podjęcia szeregu wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości i zachęcanie obywateli do uczestnictwa w wyborach europejskich w 2019 r.

#COP24: przewodniczący EKES-u Luca Jahier apeluje o nową unijną strukturę zarządzania w dziedzinie klimatu

Podmioty niepaństwowe i te działające na szczeblu niższym niż krajowy odgrywają decydującą rolę w działaniach na rzecz klimatu, lecz często napotykają niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody. Na konferencji klimatycznej COP 24, która odbyła się w Katowicach w dniach 2–14 grudnia 2018 r., przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił pilną potrzebę przeciwdziałania zmianie klimatu i zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia przez Europę nowego mechanizmu zrównoważonego rozwoju obejmującego sprawowanie rządów z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Szczyt Euromedu: Inwestowanie w kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie

Członkowie organizacji przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego w krajach regionu eurośródziemnomorskiego spotkali się w dniach 17–18 grudnia 2018 r. w Turynie na corocznym eurośródziemnomorskim szczycie rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji. Ich dyskusje dotyczyły edukacji i szkoleń w regionie.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zwracają się do Czarnogóry o wzmożenie wysiłków w dziedzinie migracji i wolności mediów

Event banner

Przedstawiciele organów społeczeństwa obywatelskiego omawiali w Brukseli podczas 12. posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Czarnogóra (WKK) obecną sytuację w zakresie unijnych negocjacji akcesyjnych Czarnogóry. We wspólnej deklaracji końcowej pozytywnie oceniono szybki wzrost gospodarczy Czarnogóry w 2018 r. oraz spadek bezrobocia.

Konieczne jest inwestowanie w ekologiczną mobilność

Bezpieczna i ekologiczna mobilność kluczem do przyszłości Europy. Na konferencji wysokiego szczebla, która odbyła się w Wiedniu w dniach 15–16 listopada 2018 r., członkowie EKES-u podsumowali bieżącą sytuację w UE w zakresie mobilności i raz jeszcze podkreślili, że podjęcie zdecydowanych zobowiązań w tej kwestii ma fundamentalne znaczenie dla przyszłego rozwoju europejskiej polityki transportowej.

„Zjednoczeni w smutku” – w hołdzie Pawłowi Adamowiczowi, prezydentowi Gdańska

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier i Isabel Caño, wiceprzewodnicząca do spraw komunikacji, złożyli hołd pamięci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w brutalnym ataku podczas finału publicznej imprezy charytatywnej dnia 13 stycznia 2019 r. Uroczystość ku jego pamięci miała miejsce na Esplanadzie im. Solidarności przed Parlamentem Europejskim w Brukseli w dniu 15 stycznia.

Jako prezydent Gdańska od 20 lat, Europejczyk i obrońca wartości demokratycznych i dialogu, Paweł Adamowicz przekształcił to miasto w dynamiczny i otwarty ośrodek. Pomagał budować demokrację w Polsce i w Europie. (ehp)

Seminarium dla dziennikarzy w okresie poprzedzającym wybory europejskie 2019

W grudniu 2018 r. Dział Prasowy EKES-u zorganizował drugie w historii seminarium EKES-u dla dziennikarzy z całej Europy, którego celem było ich lepsze zapoznanie z pracami Komitetu, jego członkami i jego wkładem w życie codzienne życie Europejczyków.

Wszystkiego najlepszego!

Dział Prasy składa najlepsze życzenia na nowy rok 2019. Życzymy kreatywnego roku!

„Niech rok 2019 będzie pełen sprawiedliwości, solidarności, równości” – Isabel Caño Aguilar, wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za komunikację

Wiadomości EKES-u

„Przeszłość jest dobrą nauczycielką, lecz nie determinuje naszej przyszłości”

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, na grudniowej sesji plenarnej EKES-u zabrał głos w sprawie praworządności i zrównoważonej Europy.

Bez migrantów europejski model społeczno-gospodarczy będzie zagrożony – twierdzi EKES

13 grudnia 2018 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie kosztów braku imigracji i braku integracji. Jest ona poświęcona wpływowi imigracji i integracji migrantów na życie codzienne w społeczeństwie UE.

Społeczeństwo obywatelskie powinno odgrywać wiodącą rolę w promowaniu wartości europejskich, które obecnie są zagrożone.

Dwanaścioro prelegentów z dwunastu krajów UE, w tym dziennikarze i ludzie ze świata nauki, wzięło udział w 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów pt. „Potwierdzenie wartości europejskich”, które odbyło się w Atenach w dniach 22–23 listopada.

EKES zaleca utworzenie forum podmiotów niepaństwowych w celu finansowania działań związanych z klimatem

UE odgrywa przodującą rolę w koordynowaniu i finansowaniu krajowych i regionalnych starań, by przeciwdziałać zmianie klimatu. Unia wspiera też na całym świecie oddolne działania w dziedzinie klimatu, ale w Europie wciąż istnieje pole do podejmowania znacznie szerszych działań w tej dziedzinie. W opracowanej przez Cilliana Lohana opinii zatytułowanej „Ułatwianie dostępu do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu dla podmiotów niepaństwowych” EKES odniósł się do szeregu problemów napotykanych przez różne grupy starające się o sfinansowanie swoich projektów dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu oraz zaproponował możliwe rozwiązania.

 

Wdrażanie ekologicznego prawodawstwa UE musi stać się priorytetem

Słabe, fragmentaryczne i nierówne wdrażanie prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska naturalnego w państwach członkowskich podważa zaufanie do jego skuteczności. Zapewnienie należytego wdrażania przepisów musi stać się priorytetem dla UE i państw członkowskich.

EKES apeluje o bardziej kompleksowe rozwiązania mające zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Money laundering

EKES przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zmiany Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w celu bardziej skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w unijnym sektorze bankowym i finansowym, ale wzywa do przedsięwzięcia bardziej wszechstronnych działań.

Przemysł 5.0 przyniesie ze sobą nowy paradygmat współpracy ludzi z maszynami

Chociaż Przemysł 4.0 jest nadal stosunkowo nową koncepcją, wielu ekspertów zapowiada już piątą rewolucję przemysłową, która przyniesie ze sobą nowy paradygmat współpracy i i interakcji ludzi z maszynami. Tak brzmi jeden z głównych wniosków płynących z konferencji w sprawie Przemysłu 5.0, zorganizowanej 22 listopada przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie).

Rumuńska rezydencja UE: spójność jako wartość europejska

Rumunia będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2019 r., kiedy w programie działań UE widnieje szereg spraw o kluczowym znaczeniu: debata o przyszłości Europy, która zakończy się szczytem w Sybinie, nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF), brexit oraz – co szczególnie ważne – tegoroczne wybory europejskie.

Aktualności z Grup

Kobiety: najbardziej dynamiczna siła w biznesie

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Europa traci 370 mld EUR rocznie z powodu różnicy w poziomie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Co więcej, dane statystyczne potwierdzają, że przedsiębiorstwa, w których jest mieszana kadra kierownicza, osiągają lepsze wyniki. Dlaczego zatem w skali światowej zrównanie sytuacji ekonomicznej płci miałoby zająć 217 lat, jak ocenia Światowe Forum Ekonomiczne? 17 grudnia 2018 r. na spotkaniu wysokiego szczebla przedstawicieli świata biznesu, polityki i organizacji pozarządowych z członkami Grupy Pracodawców dyskutowano o sposobach wykorzystania ogromnego potencjału, jaki kobiety mogą wnieść do gospodarki europejskiej.

Międzynarodowy Dzień Migranta

Grupa Pracowników w EKES-ie

Międzynarodowy Dzień Migranta 18 grudnia to okazja przedstawienia nowych przemyśleń, które opierają się na pojmowaniu migracji jako normalnego czynnika w każdym społeczeństwie.

 

Lepsza komunikacja na temat Europy na podstawie rzetelnych faktów i informacji

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Grupa „Różnorodność Europy“ EKES-u spotkała się ostatnio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Eurostatem, by poznać konkretne fakty i informacje niezbędne do wyjaśnienia organizacjom krajowym i regionalnym i europejskim obywatelom korzyści z członkostwa w UE. Dbając o to, by zarówno obywatele, jak i instytucje demokratyczne uzyskały rzetelne informacje wysokiej jakości, można kreować politykę, antycypować przyszłe wyzwania społeczne i wprowadzać innowacje.

Wydarzenia kulturalne

Europejskie wybory 2019: europejska młodzież wypowie się w ramach YEYS

Uczniowie z trzydziestu trzech szkół Przedstawią oni trzy wnioski określające najważniejsze priorytety ich pokolenia, z którymi Parlament Europejski będzie musiał się zmierzyć. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zadba o to, by dotarły one do prawodawców.

Wystawa fotograficzna w EKES-ie stawia niepełnosprawność w nowym świetle

Realizowany w 2018 r. program kulturalny EKES-u zwieńczyła wystawa fotograficzna pt. „Razem na rzecz włączenia społecznego”, prezentująca 10 nagrodzonych wizerunków osób z niepełnosprawnością z pozytywnej perspektywy, jako aktywnych podmiotów własnego życia.