Priorytety EKES-u na 2018 r., dzięki którym europejscy obywatele mają odgrywać główną rolę w przyszłości Europy

W dniach 13–14 listopada 2017 r. Prezydium EKES-u – organ przywództwa politycznego Komitetu – spotkało się w Sofii (Bułgaria) i wytyczyło priorytety polityczne EKES-u na 2018 r. Będą one stanowić podstawę opinii z inicjatywy własnej przyjmowanych przez EKES w 2018 r., które sporządzane będą wraz z opiniami powstającymi na wniosek decydentów UE.

Do priorytetów, dzięki którym europejscy obywatele mają odgrywać główną rolę w przyszłości Europy, należą:

  • zagwarantowanie skutecznego wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych i podkreślenie potrzeby tworzenia godziwych miejsc pracy;
  • zapewnienie sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego;
  • wspieranie zrównoważonego wzrostu z korzyścią dla wszystkich obywateli poprzez zachęcanie do przedsiębiorczości i inwestycji, sprawiedliwą politykę podatkową i lepszy podział bogactwa;
  • propagowanie sprawiedliwej transformacji w kierunku konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej oraz zrównoważonej energii i mobilności;
  • propagowanie polityki migracyjnej opartej na włączeniu społecznym oraz ambitnej zewnętrznej polityki migracyjnej;
  • wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej dzięki odpowiedniemu budżetowi UE;
  • pogłębienie zarządzania gospodarczego, budżetowego i finansowego UE oraz urzeczywistnienie unii gospodarczej i walutowej z myślą o zrównoważonej i jednorodnej Europie.

Wreszcie, nowe priorytety kładą nacisk na stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do wszystkich unijnych polityk krajowych i zagranicznych, tak by zapewnić właściwą równowagę między swobodami gospodarczymi a prawami podstawowymi oraz promować demokratyczne wartości. (pt)