Społeczeństwo obywatelskie pragnie odgrywać pierwszoplanową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy.

Wobec narastających nierówności, budowanie zaufania i tworzenie sprawiedliwych warunków przemian dla wszystkich obywateli powinno być kluczowym priorytetem każdej przyszłej strategii dla Europy. Społeczeństwo obywatelskie uważa, że powinno być zaangażowane w kształtowanie i realizację tego rodzaju nowej długoterminowej strategii oraz w zarządzanie nią. Takie jest główne przesłanie z konferencji, którą komitet sterujący EKES-u zorganizował w dniach 27–28 listopada 2017 r. w Budapeszcie pod hasłem „W kierunku Europy po 2020 r.”

Wdrażanie strategii „Europa 2020” dobiega końca, a UE stoi wobec istotnych wyzwań. Na konferencji stwierdzono, że nowa strategia na przyszłość powinna mieć charakter horyzontalny, być ukierunkowana na rozwój, obejmować długi okres (2030–2050 r.) oraz opierać się na zasadzie wzmocnionego zarządzania partycypacyjnego.

Otwierając konferencję, przewodniczący komitetu sterującego ds. strategii „Europa 2020” Etele Baráth podkreślił, że cel tej strategii pozostaje aktualny. Obecnie należy dążyć do poprawy zarządzania i położyć większy nacisk na cel „inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu” Europy. „W centrum nowej strategii powinien się znaleźć zrównoważony rozwój” – podkreślił przewodniczący Grupy Innych Podmiotów EKES-u Luca Jahier.

W konferencji zorganizowanej przy wsparciu Węgierskiego Stowarzyszenia Gospodarczego i Ministerstwa Zasobów Ludzkich uczestniczyli członkowie EKES-u i krajowych rad społeczno-gospodarczych oraz przedstawiciele instytucji UE, węgierskiego rządu i społeczeństwa obywatelskiego. (sj/dm)