Politycy i społeczeństwo ponoszą wspólnie odpowiedzialność za przeciwdziałanie radykalizacji postaw młodzieży

Zdaniem EKES-u mimo szeregu poważnych inicjatyw nie robi się wystarczająco dużo, by powstrzymać młodych ludzi przed wpadaniem w sidła brutalnego ekstremizmu

Na grudniowej sesji plenarnej Komitet stwierdził, że państwa członkowskie i Unia Europejska muszą w większym stopniu angażować do walki z radykalizmem postaw młodzieży organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako partnerów, którzy mogą wnieść istotny wkład w budowanie opartej na wymiarze społecznym i wartościach odporności na idee ekstremistyczne.

Zamiast koncentrować się na krótkoterminowych środkach bezpieczeństwa nastawionych na karanie i będących wynikiem tzw. kryzysowych sytuacji polityka unijna powinna inwestować zarówno w doraźne, jak również długofalowe i skoordynowane działania prewencyjne – takie stanowisko zajął EKES w swojej opinii Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w celu zapobiegania radykalizacji młodych ludzi.

Sprawozdawca Christian Moos (Różne Podmioty, DE) podkreślił, że młodzi ludzie są szczególnie podatni na propagandę ekstremistów, gdyż nie mają silnego poczucia tożsamości i często czują się wykluczeni ze społeczeństwa.

Zdaniem Komitetu prewencja wymaga podejścia obejmującego wiele organizacji i angażującego różnych decydentów, policję, więzienia, pracowników socjalnych, szkoły, media, przedsiębiorstwa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Christian Moos pozytywnie odniósł się do działalności Komisji Europejskiej w tym obszarze. Powołana przez Komisję Sieć Upowszechniania Wiedzy o Radykalizacji Postaw (RAN) gromadzi osoby zajmujące się tym tematem na poziomie lokalnym na co dzień oraz promuje wymianę dobrych praktyk i doświadczenia w terenie, a Grupa Ekspercka Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw ma pomagać w wyznaczaniu dalszych kierunków polityki UE i prowadzeniu bardziej uporządkowanej współpracy między zainteresowanymi podmiotami i między państwami członkowskim.

Niemniej EKES twierdzi, że to za mało.

Komitet kładzie szczególny nacisk na kształcenie formalne i pozaformalne, które ma istotne znaczenie dla aktywnego uczestnictwa w zróżnicowanym społeczeństwie oraz uczy korzystania z mediów i krytycznego myślenia.

Pomocne jest również zwalczanie ksenofobii i populizmu poprzez podnoszenie świadomości międzykulturowej i dogłębne zrozumienie wartości UE.

Organizacje młodzieżowe odgrywają istotną rolę, oferując cenne alternatywne możliwości rozwoju zdrowego poczucia tożsamości. EKES podkreśla również rolę związków zawodowych i wspólnot religijnych oraz usług wsparcia i sieci, które mogą pomóc szkołom i rodzinom wykryć pierwsze oznaki radykalizacji.

Komitet zaleca również, by priorytetowo potraktować zwalczanie bezrobocia i ubóstwa młodzieży. (ll)