Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Na początku tego nowego roku z dumą prezentuję wszystkim Państwu z całej Europy nasz nowy, w pełni cyfrowy biuletyn „EKES Info” w 23 językach! Będą Państwo mogli czytać go na swoich smartfonach, tabletach, laptopach lub na komputerze w biurze. Tak wyglądają nowoczesne media! Jednak wbrew rozpowszechnionej w sieci tendencji, aby wszystkie treści zamieszczać w jednym języku, będą Państwo mieli możliwość wyboru języka.

Do odnotowania

02/02/2018 Bruksela
wysłuchanie publiczne na temat wkładu przedsiębiorstw gospodarki społecznej w integrację migrantów
08/02/2018 Rzym, Włochy
wysłuchanie publiczne na temat skuteczności polityki UE na rzecz MŚP
13/02/2018 - 15/02/2018 Bruksela
sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Przyszłość należy do gospodarki wartości

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Podczas drugiej edycji szczytu Open Eyes Economy w dniach 14 i 15 listopada w Krakowie nawoływano wszystkie zainteresowane podmioty do przedyskutowania i przeanalizowania praktyk i postaw gospodarczych z myślą o stawieniu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom oraz zapewnieniu zrównoważoności.

 

 

Społeczeństwo obywatelskie pragnie odgrywać pierwszoplanową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy.

Wobec narastających nierówności budowanie zaufania i tworzenie sprawiedliwych warunków przemian dla wszystkich obywateli powinno być kluczowym priorytetem każdej przyszłej strategii dla Europy. Społeczeństwo obywatelskie uważa, że powinno być zaangażowane w kształtowanie i realizację tego rodzaju nowej długoterminowej strategii oraz w zarządzanie nią. Takie jest główne przesłanie z konferencji, którą komitet sterujący EKES-u zorganizował w dniach 27–28 listopada 2017 r. w Budapeszcie pod hasłem „W kierunku Europy po 2020 r.”

Na szczycie internetowym w Lizbonie członkini EKES-u Catelijne MULLER opowiada się za opartym na ludzkiej kontroli podejściu do sztucznej inteligencji.

Co by się stało, gdyby wkrótce algorytmy decydowały o tym, czy dana osoba dostanie pożyczkę, kredyt hipoteczny, ubezpieczenie zdrowotne, pracę – a nawet przeszczep serca? Czy nie chcielibyśmy upewnić się, że dane będące podstawą takiej decyzji są bezpieczne, kompletne, bezstronne i odporne na ataki hakerów?

Inwestycje w rolnictwo i szkolenia dotyczące żywności mogą pomóc w ukierunkowaniu przyszłego rozwoju w regionie Morza Śródziemnego

W dniu 16 listopada prezydium Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) odbyło wizytę terenową w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomicznym w Saragossie CIHEAM (IAMZ) oraz w lokalnych spółdzielniach rolnych w Aragonii w Hiszpanii. 

 

„Jedność”: estońska cyfrowa kopuła w EKES-ie

W grudniu 2017 r. zamontowano na parterze siedziby EKES-u niebieską instalację zwieńczoną kopułą i nazwaną „Jedność”. Zwiedzający przekraczający próg tego osłoniętego miejsca mogli nacieszyć oczy scenami i krajobrazami z kilku państw członkowskich – Estonii, Grecji, Łotwy, Litwy i Słowacji, wyświetlanymi na kopule za pomocą ponad 12 wideokamer wytwarzających jeden obraz 360 stopni. Instalacja ta, ilustrująca rozwój cyfrowy w Estonii i jej perspektywiczne myślenie, była jednym z szeregu wydarzeń zorganizowanych przez EKES w ramach estońskiej prezydencji (ck).

Nowe publikacje

EKES przedstawia swój wkład w prezydencję bułgarską

EKES opublikował broszurę, w której wyszczególnił swoje priorytety w czasie bułgarskiego przewodnictwa w Radzie UE. Można ją pobrać: tutaj

Wiadomości EKES-u

Europejskie społeczeństwo obywatelskie nagradza prawdziwego ducha przedsiębiorczości i krzewicieli wysokiej jakości zatrudnienia

Inicjatywy z Niemiec, Grecji, Belgii, Włoch i Hiszpanii zwycięzcami Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego – edycja 2017

Nagrodę wysokości 14 000 EUR otrzymał niemiecki projekt Discovering hands, w ramach którego prowadzi się szkolenia dla niewidomych i niedowidzących kobiet w manualnym wykrywaniu wczesnych stadiów raka sutka, wykorzystując ich wyczulony zmysł dotyku. Pozostałe cztery inicjatywy z Grecji, Belgii, Włoch i Hiszpanii otrzymały nagrody po 9000 EUR.

Politycy i społeczeństwo ponoszą wspólnie odpowiedzialność za przeciwdziałanie radykalizacji postaw młodzieży

Zdaniem EKES-u mimo szeregu poważnych inicjatyw nie robi się wystarczająco dużo, by powstrzymać młodych ludzi przed wpadaniem w sidła brutalnego ekstremizmu

UE potrzebuje kompleksowej polityki żywnościowej

Obecne ramy UE nie wystarczają, by przestawić się na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Pilnie potrzebna jest kompleksowa polityka żywnościowa w celu zwiększenia spójności obszarów polityki związanych z żywnością, przywrócenia wartości żywności i zapewnienia skutecznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Ogólnounijna współpraca w dziedzinie obronności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europejczyków

EKES zachęca do wzmożonej współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie obronności i popiera uruchomienie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) oraz Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), które są istotnymi elementami nie tylko rozwoju gospodarki, ale także integracji europejskiej.

EKES z zadowoleniem przyjmuje nowy pakiet dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, który był przedmiotem opinii EKES-u, zawiera pierwszy środek legislacyjny Europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje urlop ojcowski w wymiarze co najmniej dziesięciu dni roboczych przed dniem lub po dniu narodzin dziecka, czteromiesięczny niezbywalny urlop rodzicielski i pięć dni urlopu opiekuńczego w roku dla pracowników opiekujących się chorym lub niesamodzielnym krewnym.

Państwa członkowskie powinny uregulować nowe formy zatrudnienia

Cyfryzacja wywołała znaczne zmiany na rynku pracy, a pracownicy objęci nowymi formami zatrudnienia często są wyłączeni z zabezpieczenia społecznego. W opinii przyjętej na grudniowej sesji plenarnej EKES wzywa państwa członkowskie do uregulowania nowych form pracy i zapewnienia dostępu „nowych pracowników” do systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Opiekunowie mieszkający w domu podopiecznego napotykają niepewne warunki zatrudnienia pomimo niedoboru pracowników opieki

Przedstawiciele EKES-u składają wizyty lokalne, by osobiście zapoznać się z warunkami pracy w europejskim sektorze opieki świadczonej w domu.

Z myślą o zbadaniu niepewnych warunków pracy opiekunów mieszkających z podopiecznymi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przeprowadził 29 listopada w Londynie swoją pierwszą wizytę w terenie poświęconą przyszłości europejskiego sektora opieki świadczonej w domu.

Cele zrównoważonego rozwoju muszą leżeć u podstaw przyszłej strategii handlowej UE

Peel - Quarez

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię w sprawiekluczowej roli handlu i inwestycji w osiąganiu i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju na swojej grudniowej sesji plenarnej (sprawozdawca: Jonathan Peel, Pracodawcy, UK; współsprawozdawca: Christophe Quarez, Pracownicy, FR).

Społeczeństwo obywatelskie apeluje o większe prawa społeczno-ekonomiczne w basenie Morza Śródziemnego

W dniach 13–14 grudnia ponad stu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z krajów należących do Unii dla Śródziemnomorza spotkało się w Madrycie w celu przedyskutowania wyzwań stojących przed regionem. Tegoroczny Eurośródziemnomorski Szczyt Rad Społeczno-Gospodarczych i Podobnych Instytucji dotyczył praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, ochrony socjalnej oraz nowej generacji praw kobiet w regionie Morza Śródziemnego.

Bułgarska prezydencja Rady UE: wyzwanie i szansa

Image

Bułgarska prezydencja Rady UE: wyzwanie i szansa

Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcji REX

Bułgaria po raz pierwszy obejmuje przewodnictwo UE i dzieje się to w trudnym momencie dla Europy. Zadanie to będzie ważnym sprawdzianem jej zdolności politycznych, administracyjnych i dyplomatycznych. Bułgaria przyjmuje bardzo odpowiedzialne podejście do swojej pierwszej prezydencji i zdaje sobie sprawę, że jej decyzje będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Będzie dążyć do zachowania właściwej równowagi i zachęcać do szerokiego porozumienia w kwestiach priorytetowych. Przyjmuje podejście realistyczne i pragmatyczne do swojej prezydencji. Jej celem jest opracowanie z każdym krajem planu działania, który przedstawiałby wykonalne kroki i nie wzbudzał nierealistycznych oczekiwań.

Powstała w EKES-ie platforma UE na rzecz zmian

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis oraz europejska komisarz ds. transportu Violeta Bulc oficjalnie zainaugurowali platformę UE na rzecz zmian na ważnej konferencji, która odbyła się 27 listopada w siedzibie EKES-u w Brukseli. Jej celem jest zwiększenie zatrudnienia kobiet oraz równych szans w sektorze transportu.

EKES: Spotkanie platformy na rzecz integracji Romów

W dniach 27–28 listopada 2017 r. w EKES-ie odbyło się spotkanie 11. platformy europejskiej na rzecz integracji Romów, zorganizowane przez Komisję Europejską. Głównym tematem było przejście młodych Romów od edukacji do zatrudnienia.

Jakie jest miejsce kultury w przyszłości Europy? Europejskie nastolatki wypowiedzą się na ten temat w Brukseli

Uczniowie33 szkół z całej Europy przyjadą do Brukseli w marcu przyszłego roku, aby powiedzieć instytucjom europejskim, jak widzą rolę kultury w przyszłości Europy. Po burzy mózgów omówią i poddadzą pod głosowanie trzy wnioski, które instytucje europejskie uwzględnią podczas kształtowania polityki.

Seminarium EKES-u nt. roli społeczeństwa obywatelskiego UE w zglobalizowanym świecie komunikacji

Unia w zglobalizowanym świecie komunikacji była tematem zorganizowanego przez EKES 11. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbyło się w dn. 24–25 listopada w Madrycie.

Globalizacja przenika wszystkie dziedziny, podobnie jak komunikacja. Komunikacja i technologie komunikacyjne tak naprawdę napędzają globalizację. Internacjonalizacja mediów, globalny rynek medialny zdominowany przez kilka dużych sieci technologii, informatyki i telekomunikacji, korzystanie z algorytmów oraz media społecznościowe wywróciły świat do góry nogami.

Priorytety EKES-u na 2018 r., dzięki którym europejscy obywatele mają odgrywać główną rolę w przyszłości Europy

W dniach 13–14 listopada 2017 r. Prezydium EKES-u – organ przywództwa politycznego Komitetu – spotkało się w Sofii (Bułgaria) i wytyczyło priorytety polityczne EKES-u na 2018 r. Będą one stanowić podstawę opinii z inicjatywy własnej przyjmowanych przez EKES w 2018 r., które sporządzane będą wraz z opiniami powstającymi na wniosek decydentów UE.

Aktualności z Grup

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie omówiła pomysły na europejski manifest wolnych zawodów

Przy okazji konferencji nt. „Wolne zawody dźwignią rozwoju Europy: w kierunku europejskiego manifestu wolnych zawodów”, zorganizowanej 1 grudnia 2017 r. na Campidoglio w Rzymie we współpracy z włoskim Wspólnym Stałym Komitetem Zrzeszeń i Związków Wolnych Zawodów, Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie przedstawiła oficjalnie plan opracowania europejskiego manifestu wolnych zawodów.

Pracodawcy dyskutowali o handlu z komisarz Malmström

Pracodawcy uważają, że społeczność przedsiębiorców ma zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu argumentów na rzecz handlu i wyjaśnianiu, co można osiągnąć dzięki ambitnej polityce handlowej. Przedsiębiorstwa mogą podać przykłady praktycznych korzyści wynikających z umów handlowych. Takie jest najważniejsze przesłanie przekazane przez członków Grupy Pracodawców europejskiej komisarz ds. handlu Cecilii Malmström na spotkaniu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Grupa Pracowników EKES-u: „Europejski filar praw socjalnych – co dalej?”

Grupa Pracowników konsekwentnie dąży do realizacji celów europejskiego filaru praw socjalnych. Niedawno przyjęte opinie EKES-u autorstwa członków Grupy Pracowników zawierają praktyczne propozycje w sprawie przyspieszenia procesu tworzenia socjalnej Europy w ramach tego filaru.