EKES apeluje do Komisji o opracowanie znacznie bardziej ambitnej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię z inicjatywy własnej zawierającą zalecenia dotyczące unijnego programu na rzecz praw osób z niepełnosprawnością na następne dziesięć lat. Wzywa w niej Komisję Europejską, by uwzględniła je przy opracowywaniu strategii, która będzie miała wpływ na życie ponad 100 mln Europejczyków z niepełnosprawnością.

Jak stwierdził sprawozdawca opinii Ioannis Vardakastanis, program na lata 2020–2030 dotyczący praw osób z niepełnosprawnością musi być znacznie bardziej ambitny niż obecna strategia, zwłaszcza jeśli chodzi o monitorowanie i wdrażanie, które wymagają znacznego ulepszenia.

EKES apeluje do Komisji Europejskiej o pełne uwzględnienie w tym programie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, podpisanej i ratyfikowanej przez UE i wszystkie państwa członkowskie.

Nowa strategia powinna zawierać też środki służące pełnej realizacji związanych z nią ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju oraz zasad Europejskiego filaru praw socjalnych, czego brakuje w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością obowiązującej od 2010 roku.

EKES kładzie duży nacisk na monitorowanie wdrażania Konwencji i unijnego programu w tym zakresie na szczeblu UE. Zaleca, by Komisja ustanowiła punkty kontaktowe ds. niepełnosprawności we wszystkich dyrekcjach generalnych, agencjach i instytucjach UE. Kwestię tę należy także szeroko uwzględnić w DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, by zapewnić wsparcie nowej komisarz ds. równości.

EKES wzywa do uwzględnienia problematyki niepełnosprawności we wszystkich obszarach polityki i prawodawstwa UE mających wpływ na życie osób z niepełnosprawnością. Program dotyczący niepełnosprawności powinien promować społeczeństwo, w którym różnorodność jest kluczową wartością, a zasady niedyskryminacji, dostępności, uczestnictwa i włączenia społecznego są w pełni przestrzegane. (ll)