Luca Jahier: „Przyszłość Afryki jest przyszłością Europy”

Na swej sesji plenarnej w grudniu EKES zorganizował debatę poświęconą polityce współpracy na rzecz rozwoju, podczas której podkreślił, że niezbędne jest poprawienie kontaktów między społeczeństwem obywatelskim w UE i Afryce w celu przejścia od etapu pomocy na rzecz rozwoju do partnerstwa.

Kontakty między społeczeństwem obywatelskim w UE i Afryce muszą stanowić trzon umowy o partnerstwie AKP–WE, w której należy położyć nacisk na dalsze – a nawet większe – zaangażowanie EKES-u i jego organów. Jedynie w ten sposób społeczeństwo obywatelskie UE może pomóc afrykańskiemu społeczeństwu obywatelskiemu stać się wiarygodnym i godnym zaufania partnerem dla inwestorów.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wyraził nadzieję, że dzięki obecnym negocjacjom większą rolę zaczną odgrywać zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i EKES. „Przyszłość Afryki jest przyszłością Europy. Potrzebujemy nowego afrykańskiego renesansu” – stwierdził Luca Jahier.

Jutta Urpilainen, europejska komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, podkreśliła istotne prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dodając: „Europejski model rozwoju musi ewoluować stosownie do globalnych realiów. Musimy się wszyscy zaangażować w Zielony Ład”. Isabelle A. J. Durant, zastępczyni sekretarza generalnego Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), nadmieniła, że porozumienia wielostronne mogą pomóc państwom borykającym się z trudnościami w zakresie handlu międzynarodowego i że są one jedynym sposobem stworzenia sytuacji korzystnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. (dgf)