Perspektywa oddolna – Część 2: Czy europejska inicjatywa obywatelska jest instrumentem demokracji?

W chwili, gdy obchodzimy 10. rocznicę podpisania Traktatu z Lizbony, dyskutujemy o tym, czy europejska inicjatywa obywatelska to sukces demokracji. Naszymi rozmówcami są: Pablo Sanchez, jeden z organizatorów pierwszej skutecznej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Water [Prawo do wody]; członek EKES-u Antonio Longo, który wyjaśnia, co EKES przez lata zrobił dla uproszczenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej i zwiększenia jej przejrzystości, oraz prof. Alberto Alemanno, który nakreśla związane z inicjatywą kwestie sporne i proponuje radykalną reformę udziału obywatelskiego w UE. (dm)

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

To była spektakularna porażka. COP25 okazał się straconą szansą, jeśli chodzi o dalsze ustalenia co do wdrażania postanowień paryskich dotyczących obniżenia emisji – pokazał słabe zaangażowanie na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, przystosowywania się do niej i finansowania działań w obliczu kryzysu klimatycznego.

Negocjacje w Madrycie miały jasno pokazać, że rządy są gotowe nasilić działania, by zaradzić kryzysowi klimatycznemu. Jednak mimo sygnałów alarmowych płynących od naukowców i cotygodniowych strajków milionów młodych ludzi na całym świecie duzi emitenci gazów cieplarnianych zahamowali postęp w rozmowach ONZ.

Głosy naszych dzieci nawołujące do pilnych działań na rzecz klimatu nie zostały wysłuchane. Jest to duże rozczarowanie, ale nie możemy się poddawać: Europa musi objąć przywództwo i być pionierem działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

W skrócie

Prezydencja Chorwacji w Radzie UE – czas wielu nowych początków i zobowiązanie do wzmocnienia Europy

1 stycznia 2020 r. Chorwacja obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej po raz pierwszy od czasu przystąpienia tego kraju do UE w 2013 r.

Trudno o ciekawszy moment na chorwacki debiut na europejskiej scenie.

Prezydencja Chorwacji nie tylko zbiega się w czasie z początkiem nowego cyklu instytucjonalnego UE i rozpoczęciem prac przez nową Komisję pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Kraj ten będzie także stał na czele UE podczas ostatniego etapu brexitu, jako że zaplanowane wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii ma nastąpić pod koniec pierwszych 30 dni prezydencji.

„Mówię au revoir, nie adieu”

Wywiad z Jane Morrice,

członkinią Grupy „Różnorodność Europy” ze Zjednoczonego Królestwa, byłą dziennikarką, członkinią EKES-u w latach 2006–2020

„Twoja Europa – Twoje zdanie” 2020 – EKES organizuje szczyt młodzieży poświęcony klimatowi

Uczniowie z 33 szkół w całej Europie spotkają się w Brukseli w dniach 19 i 20 marca 2020 r., aby wziąć udział w nowej edycji wydarzenia „Twoja Europa – Twoje zdanie”. Jest ono sztandarową imprezą Komitetu adresowaną do młodzieży. Tym razem wydarzenie będzie wzorowane na formule konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP).

EKES jest na Instagramie!

Postanowiliśmy umożliwić młodszym użytkownikom Instagrama spojrzenie na EKES-u z innego punktu widzenia. Przedstawiamy tam historie o naszych członkach „zza kulis”, ich marzenia i pasje oraz naszą pracę.

Śledź @eu_civilsociety, żeby zajrzeć #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Wiadomości EKES-u

Andrew Caruana Galizia: Musimy wspólnie dążyć do utrzymania europejskich wartości

Syn maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany Galizii, badającej korupcję w rządzie i zamordowanej w 2017 r., wystąpił na grudniowej sesji plenarnej EKES-u i powiedział, że europejski mechanizm monitorowania praworządności mógłby pomóc bronić dziennikarzy przed wszelkimi formami nacisku.

Luca Jahier: „Przyszłość Afryki jest przyszłością Europy”

Na swej sesji plenarnej w grudniu EKES zorganizował debatę poświęconą polityce współpracy na rzecz rozwoju, podczas której podkreślił, że niezbędne jest poprawienie kontaktów między społeczeństwem obywatelskim w UE i Afryce w celu przejścia od etapu pomocy na rzecz rozwoju do partnerstwa.

 

Potrzebujemy unijnej strategii w sprawie mieszkalnictwa socjalnego i przystępnego cenowo

EKES apeluje o solidniejszą politykę mieszkaniową UE. Na konferencji publicznej w Brukseli 4 grudnia 2019 r. zwrócił się do UE o przyjęcie pilnych wspólnych środków w tej dziedzinie. Nadmierne koszty mieszkaniowe są prawdziwym zagrożeniem nie tylko dla osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, lecz również dla coraz większej części reszty społeczeństwa. Dlatego też polityka mieszkaniowa na szczeblu europejskim nie może się ograniczać do pomocy dla szczególnie zagrożonych i potrzebujących, lecz trzeba ją poszerzyć tak, by wszystkim Europejczykom zapewnić przystępne cenowo domy.

EKES zaniepokojony wynikiem COP25

Podobnie jak w poprzednich latach, EKES wziął udział w COP25, dorocznej konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Madrycie (Hiszpania) i zakończyła 15 grudnia 2019 r. Niestety kraje nie osiągnęły porozumienia w sprawie wielu oczekiwanych wyników, w tym przepisów dotyczących utworzenia globalnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz systemu kierowania nowych źródeł finansowania do krajów dotkniętych zmianą klimatu.

Zrównoważony rozwój: EKES proponuje środki na rzecz zwiększenia wkładu sektora prywatnego

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga czegoś więcej niż zobowiązanie polityczne. Aby stawić czoła obecnym wyzwaniom społecznym, konieczne jest zwiększenie inwestycji, zwłaszcza inwestycji sektora prywatnego.

EKES apeluje do Komisji o opracowanie znacznie bardziej ambitnej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię z inicjatywy własnej zawierającą zalecenia dotyczące unijnego programu na rzecz praw osób z niepełnosprawnością na następne dziesięć lat. Wzywa Komisję Europejską do ich uwzględnienia w strategii, która będzie miała wpływ na życie ponad 100 mln Europejczyków z niepełnosprawnością.

Cyfryzacja – główne wyzwanie dla MŚP w regionie Morza Śródziemnego

W raporcie informacyjnym przyjętym na grudniowej sesji plenarnej EKES podkreślił potrzebę wspierania transformacji cyfrowej MŚP za pomocą środków dostosowanych do szczególnych potrzeb różnych rodzajów przedsiębiorstw.

Model gospodarki społecznej może rozwiązać zarówno kryzys klimatyczny, jak i społeczny

Takie jest przesłanie podmiotów gospodarki społecznej dla instytucji europejskich uzgodnione na spotkaniu w Strasburgu – europejskiej stolicy gospodarki społecznej w 2019 r. z okazji 4. Europejskiego Dnia Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej, który zbiegł się w czasie z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski nowej ekipy Ursuli von der Leyen.

Nadszedł czas, by wzmocnić prawo karne w dziedzinie środowiska

EKES uważa, że dyrektywa o przestępstwach przeciwko środowisku musi być wdrażana efektywniej, tak aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę środowiska w UE Najważniejszym powodem przyjęcia dyrektywy o przestępstwach przeciwko środowisku w 2008 r. było zapewnienie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji karnych we wszystkich państwach UE.

Stworzenie silnej europejskiej marki produktów i usług wzmocni konkurencyjność Europy

W najbliższych latach europejskie produkty i usługi staną w obliczu nowych perspektyw i wyzwań, twierdzi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Jego zdaniem zapewnienie innowacyjnych, wysoce specjalistycznych produktów i usług o powszechnie uznanych i certyfikowanych cechach kluczowych może zwiększyć konkurencyjność Europy.

Aktualności z Grup

Przyszłość Europy – jakie czekają nas wyzwania

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Na seminarium pt. „Przyszłość Europy – jakie czekają nas wyzwania”, które odbyło się 3 grudnia na Malcie, przeanalizowano zadania związane z globalizacją, cyfryzacją, zmianą klimatu, brexitem i innymi czynnikami. Konferencję zorganizowała Grupa Pracodawców EKES-u wraz z maltańską Izbą Handlu, Przedsiębiorczości i Przemysłu.

Urzeczywistnienie filaru socjalnego: minimalne standardy w zakresie ubezpieczenia od utraty pracy

Grupa Pracowników EKES-u

W najbliższej przyszłości europejskie rynki pracy będą borykać się z poważnymi konsekwencjami związanymi przede wszystkim z przejściem na neutralną dla klimatu zglobalizowaną gospodarkę cyfrową. Odpowiedzią na te wyzwania mogłyby być minimalne standardy dla krajowych systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, które mogłyby stanowić skuteczny i pragmatyczny sposób na zapewnienie spójności społecznej w UE. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego w połączeniu z wystarczającym okresem przysługiwania świadczeń dla jak największej liczby pracowników w UE.

Grupa „Różnorodność Europy” dyskutuje na temat: „Agenda Program dla Europy: w kierunku 2025 r.”

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

6 grudnia 2019 r. Grupa „Różnorodność Europy” zorganizowała debatę tematyczną z prelegentami wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej na temat: Program dla Europy: w kierunku 2025 r. Z uwagi na to, że nowa Komisja Europejska objęła urząd 1 grudnia, wydarzenie to było okazją do zapoznania się w odpowiednim czasie z jej pięcioletnim programem, a także do tego, by jej przedstawiciele ustosunkowali się do przyjętej na sesji plenarnej w październiku rezolucji EKES-u w sprawie programu prac Komisji na rok 2020.