You are here

Grupa Innych Podmiotów

Obecność Grupy Innych Podmiotów (Grupa III), obok Grupy Pracodawców i Grupy Pracowników, zapewnia Komitetowi dynamikę działania i daje mu możliwość pełnego wypowiadania się w kwestiach, które są istotne dla różnorodnych – społecznych, zawodowych, gospodarczych i kulturalnych – organizacji tworzących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w traktacie z Lizbony, w skład Grupy III wchodzą „[...] inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury”.

Specyficzną cechą konstytuującą tożsamość Grupy III jest szeroki zakres kategorii. Członkowie wywodzą się z organizacji rolników, małych przedsiębiorstw, rzemiosła, wolnych zawodów, podmiotów gospodarki społecznej (towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, fundacji i organizacji niekomercyjnych), organizacji konsumenckich, organizacji działających na rzecz ochrony środowiska czy równego traktowania płci, a także organizacji reprezentujących rodziny, kobiety, młodzież, mniejszości i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, osoby niepełnosprawne, sektor wolontariatu oraz środowiska medyczne, prawne, naukowe i akademickie.

Wspólnym celem jest osiągnięcie rzeczywistej, społecznej i gospodarczej demokracji uczestniczącej w UE. Mottem Grupy III jest „Osiągnięcie w UE rzeczywistej demokracji uczestniczącej poprzez dialog obywatelski” a wartości leżące u podstaw jej działalności można podzielić na 3 elementy:

  • różnorodność w demokracji
  • budowanie konsensusu
  • europejskie zaangażowanie obywatelskie – działania lokalne

Obecnie Grupa III liczy 111 członków ze wszystkich państw członkowskich UE.

Downloads

Presentation Brochure

Activity Review 2016

Work Programme 2017

Work Programme for 2016

Review of Activities in 2015