Grupa „Różnorodność Europy”

This page is also available in

Obecność Grupy „Różnorodność Europy” (Grupa III), obok Grupy Pracodawców i Grupy Pracowników, zapewnia Komitetowi dynamikę działania i daje mu możliwość pełnego wypowiadania się w kwestiach, które są istotne dla różnorodnych – społecznych, zawodowych, gospodarczych i kulturalnych – organizacji tworzących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w traktacie z Lizbony, w skład Grupy III wchodzą „[...] inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury”.

Specyficzną cechą konstytuującą tożsamość Grupy III jest szeroki zakres kategorii. Członkowie wywodzą się z organizacji rolników, małych przedsiębiorstw, rzemiosła, wolnych zawodów, podmiotów gospodarki społecznej (towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, fundacji i organizacji niekomercyjnych), organizacji konsumenckich, organizacji działających na rzecz ochrony środowiska czy równego traktowania płci, a także organizacji reprezentujących rodziny, kobiety, młodzież, mniejszości i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, osoby niepełnosprawne, sektor wolontariatu oraz środowiska medyczne, prawne, naukowe i akademickie.

Wspólnym celem jest osiągnięcie rzeczywistej, społecznej i gospodarczej demokracji uczestniczącej w UE. Mottem Grupy III jest „Osiągnięcie w UE rzeczywistej demokracji uczestniczącej poprzez dialog obywatelski” a wartości leżące u podstaw jej działalności można podzielić na 3 elementy:

  • różnorodność w demokracji
  • budowanie konsensusu
  • europejskie zaangażowanie obywatelskie – działania lokalne

Priorytety 2018-2020