Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego

Obecność Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (Grupa III), obok Grupy Pracodawców i Grupy Pracowników, zapewnia Komitetowi dynamikę działania i daje mu możliwość pełnego wypowiadania się w kwestiach, które są istotne dla różnorodnych – gospodarczych, społecznych, zawodowych i obywatelskich – organizacji tworzących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w traktacie z Lizbony, w skład Grupy III wchodzą „inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury”.

Specyficzną cechą konstytuującą tożsamość Grupy III jest szeroki zakres reprezentowanych sektorów. Członkowie wywodzą się z organizacji reprezentujących interesy:

 • środowisk akademickich (ekonomiści, socjolodzy, przedstawiciele nauk przyrodniczych itd.)
 • podmiotów działających na rzecz uczestnictwa i upodmiotowienia obywateli
 • sektora zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
 • konsumentów
 • sektora działającego na rzecz ochrony środowiska, dziedzictwa i promowania rozwoju zrównoważonego
 • rolnictwa, rybołówstwa, społeczności nadbrzeżnych, leśnictwa
 • organizacji ochrony praw człowieka (zagadnienia dotyczące dzieci, osób starszych, rodzin, równości płci, grup zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, migrantów i uchodźców, mniejszości, osób z niepełnosprawnościami, kobiet i młodzieży)
 • wolnych zawodów (prawnicy, lekarze, inżynierowie itd.)
 • mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak również rzemiosła
 • gospodarki społecznej (organizacje charytatywne, spółdzielnie, fundacje, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i przedsiębiorczość społeczna)

Ogólnym celem Grupy III jest rzeczywiste wzmocnienie demokracji uczestniczącej w całej Unii Europejskiej i dopilnowanie, aby opinie EKES-u w sprawie wniosków ustawodawczych odzwierciedlały interesy wszystkich Europejczyków. Działalność Grupy III opiera się zatem na trzech filarach:

 • różnorodność w demokracji
 • budowanie konsensusu
 • europejskie zaangażowanie obywatelskie – działania lokalne

W kadencji kierownictwa 2020–2025 prace Grupy będą się koncentrowały wokół zagadnienia „Ubóstwo i rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w jego zwalczaniu”.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)