PRZEŁOŻONE Z POWODU COVID-19 / Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

10 lat po Europejskim Roku Wolontariatu

This page is also available in

Konferencja „Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu” planowana była pierwotnie na 12 marca 2020 r.

Organizatorzy (Grupa III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Grupa „Różnorodność Europy”, Komitet do spraw Pożytku Publicznego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) podjęli decyzję o przełożeniu konferencji ze względu na sytuację sanitarną wynikającą z pandemii COVID -19.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o udział w konferencji 12  marca, będą miały pierwszeństwo rejestracji na konferencję w nowym terminie. Regularne aktualizacje dotyczące konferencji będą publikowane na stronach internetowych organizatorów.


Celem konferencji jest ponowne wskazanie społecznego i ekonomicznego znaczenia wolontariatu w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz podkreślenie, że w związku z rosnącymi wyzwaniami społecznymi, którym często nie są w stanie sprostać organy państw członkowskich Unii Europejskiej, wolontariusze mogą skutecznie wesprzeć realizację tych celów, odpowiadając na potrzeby społeczne szybciej i efektywniej niż instytucje publiczne. Dlatego w polityce nowej Komisji Europejskiej rola wolontariatu powinna zostać dostrzeżona i doceniona przez wszystkich komisarzy, a wsparcie dla wolontariuszy powinno mieć trwały charakter. Panuje dość powszechna opinia, że po zakończeniu Europejskiego Roku Wolontariatu problematyka ta powoli zaczęła znikać z debaty europejskiej i w zasadzie nie była widoczna w inicjatywach Komisji Europejskiej, Rady czy Parlamentu Europejskiego.

Polska z jednej strony odegrała istotną rolę w dotychczasowym procesie wzmacniania wolontariatu w Unii Europejskiej, m.in. poprzez wprowadzenie tej tematyki do programu polskiej prezydencji w czasie trwania Europejskiego Roku Wolontariatu (2011) jako jednego z wiodących zagadnień i aktywne dążenie do opracowania konkluzji zawierających konkretne rekomendacje na przyszłość, z drugiej zaś strony ma też do zaprezentowania dobre praktyki, często unikatowe w skali europejskiej, w zakresie nowych form wolontariatu, dostosowanych do możliwości i oczekiwań współczesnego społeczeństwa oraz w zakresie wspierania wolontariatu przez państwo. Konferencja będzie dobrą płaszczyzną do ich pokazania przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich UE oraz reprezentantom instytucji UE, placówek naukowo-badawczych i europejskich organizacji parasolowych oraz do zdobycia informacji na temat tego, jak te procesy są realizowane w innych krajach UE.

Program konferencji, który umożliwia podkreślenie znaczenia wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zostanie skoncentrowany na następujących obszarach tematycznych: (1) aktualny stan wolontariatu w Unii Europejskiej i w Polsce oraz wdrażanie w tym w kontekście konkluzji Rady z 2011 r., (2) wsparcie organizacji i wolontariuszy przez instytucje publiczne, (3) wolontariat międzynarodowy, (4) przemiany społeczne i ich wpływ na rozwój nowych form działalności wolontariackiej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ