Życiorys

This page is also available in

rEUnaissance - Odważyć się na Europę zrównoważoną

Luca Jahier jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) od 2002 r. W EKES-ie prowadził szeroko zakrojone prace w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej oraz spraw międzynarodowych.

We wrześniu 2004 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa w EKES-ie.

W październiku 2006 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Grupy III. Przez dwa lata był członkiem Prezydium Komitetu. Był także członkiem wspólnych komitetów konsultacyjnych (WKK) UE-Turcja oraz UE-Chorwacja.

W okresie od października 2008 r. do 2010 r. piastował stanowisko przewodniczącego Komitetu Monitorującego AKP-UE i przewodniczącego stałej grupy ds. imigracji i integracji.

W październiku 2011 r. został wybrany na przewodniczącego Grupy III EKES-u, a następnie ponownie wybrany w styczniu 2013 r. i w październiku 2015 r. Pełniąc tę funkcję, był członkiem prezydium EKES-u. W ciągu trzech kadencji jako przewodniczący Grupy III przeprowadził dziewięć badań i zorganizował 42 konferencje w 17 państwach członkowskich, w których wzięło udział tysiące ludzi. Zorganizował także niezliczone spotkania z udziałem europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany jednomyślnie przez Grupę III na stanowisko przewodniczącego EKES-u na kadencję od kwietnia 2018 r. do września 2020 r.

  • W latach 2008–2012 pełnił funkcję przewodniczącego rady krajowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pracowników Włoskich (ACLI), które poprzez sieć oddziałów terenowych, usług, przedsiębiorstw oraz poprzez doraźne projekty propaguje zatrudnienie i aktywny udział w życiu społecznym
  • Członek założyciel włoskiego Forum Sektora Usług
  • W latach 1994–2000 pełnił funkcję przewodniczącego FOCSIV, federacji organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju;
  • W latach 1980–2000 działał w dziedzinie współpracy europejskiej, najpierw w ramach włoskiej organizacji wolontariackiej CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato) w Turynie, a następnie w sieciach i stowarzyszeniach krajowych i europejskich organizacji pozarządowych
  • Dziennikarz, analityk polityki międzynarodowej
  • Ekspert w dziedzinie stowarzyszeń na rzecz postępu społecznego i sektora trzeciego, odpowiedzialny za programy na rzecz rozwoju w Afryce i w innych miejscach,

W EKES-ie Luca Jahier był sprawozdawcą wielu opinii, m.in. „Gospodarka społeczna w Afryce”, „UE, Afryka i Chiny”. „Art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego”, „W stronę społecznego wymiaru europejskiej unii gospodarczej i walutowej”, „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych” i „Traktat z Lizbony – opinia PE”.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests