Tijdelijke studiegroep Tenuitvoerlegging van het witboek Vervoer

This page is also available in

De tijdelijke studiegroep (TSG) Tenuitvoerlegging van het witboek Vervoer werd in april 2013 opgericht. Daarmee werd de eerste stap gezet om de aanbevelingen in het advies van het EESC "Witboek Vervoer: naar participatie en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld" (TEN/479) ten uitvoer te leggen.

De TSG heeft tot taak ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld adequaat wordt betrokken bij de uitwerking van belangrijke onderdelen van de EU-wetgeving die verband houden met het witboek. Zij stelt innovatieve manieren voor om het maatschappelijk middenveld bij de besluitvorming en bij de uitvoering van het beleid te betrekken.

Participatieve dialoog over het TEN-T-beleid

De TSG wil een dialoog tussen overheden, belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld over de corridors van het TEN-T-kernnetwerk opzetten. De aanzet tot deze dialoog werd gegeven tijdens de conferentie van Malmö over het thema "De toekomst van de corridors van het kernnetwerk"; de plannen werden bevestigd tijdens de conferentie van Milaan over het thema "Een betere dialoog voor slim en duurzaam vervoer".

Het online platform "Talking Transport" is opgericht om deze participatieve dialoog te ondersteunen.

Duurzaam vervoer

Alle partijen die de Overeenkomst van Parijs (COP21) hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen. Daarbij speelt het vervoer, de op één na grootste veroorzaker van broeikasgasemissies, een doorslaggevende rol. Met dit in gedachten heeft de TSG zich gebogen over "Het effect van de conclusies van COP21 op het Europees vervoersbeleid" (TEN/582), gevolgd door het advies "Koolstofvrij maken van het vervoer" (TEN/609).

Pakket "Mobiliteit"

De TSG heeft een actieve bijdrage aan adviezen geleverd en houdt thema's in verband met het pakket 'mobiliteit' van de Europese Commissie, zoals toegangsmaatregelen, handhaving van sociale wetgeving en tolheffing, nauwlettend in het oog.

Downloads

Presentation of the PSG