Milieu

Milieu-uitdagingen zijn alomtegenwoordig. Zo moet het verlies aan biodiversiteit dringend een halt worden toegeroepen, en moet de kwaliteit van lucht, water en bodem dringend worden verbeterd, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Symbolisch voor de wereldwijde milieuproblemen is de teloorgang van de bijen. De rol van bijen als bestuivers en het welzijn van de bijenpopulatie zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit. Uit cijfers blijkt dat meer dan de helft van de bijenkolonies het nu slechter doet dan amper een paar jaar geleden. Ook gegevens in verband met andere gebieden zijn alarmerend. Zo moeten dringend meer inspanningen worden gedaan om de slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden aan te pakken. Meer dan de helft van de stedelijke bevolking dreigt te maken te krijgen met vervuilingsniveaus die de maxima van de WHO overstijgen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat honderdduizenden EU-burgers vroegtijdig komen te overlijden.

De problemen op zee zijn even ernstig als op het land. Zo heeft bijvoorbeeld het grootschalige gebruik van plastic wegwerptasjes een enorme impact op het milieu. Elk jaar worden wereldwijd miljarden plastic zakjes gebruikt, die gemiddeld maar een paar minuten dienst doen en op stortplaatsen of in de oceaan belanden, waar ze nog duizenden jaren blijven liggen.

Het EESC zet zich in voor een doeltreffend en progressief EU-milieubeleid en gaat na hoe het milieu beter kan worden beschermd en de natuurlijke hulpbronnen efficiënter kunnen worden gebruikt.

Niet alleen verstrekt het EESC beleidsadvies, het draagt ook in de praktijk bij aan de instandhouding van de lokale biodiversiteit via concrete, kleinschalige projecten; denken we maar aan groendaken en de bijenkorven op het dak van zijn gebouw.