De eengemaakte markt heeft de Europese burger veel tastbare voordelen opgeleverd

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) betoogt in zijn reactie op de beoordeling van de Europese Commissie over de stand van zaken van de eengemaakte markt dat deze de Europese burger veel concrete voordelen heeft opgeleverd. De eengemaakte markt heeft gezorgd voor betaalbaar luchtvervoer, de afschaffing van roamingtarieven, meer werkgelegenheid op de Europa-brede arbeidsmarkt en consumentenrechten die een hoog niveau van grensoverschrijdende bescherming bieden. Aan de hand van dit succesverhaal kunnen populisme, nationalisme en protectionisme worden beteugeld, aldus het EESC.

De voltallige vergadering van het EESC heeft op 15 mei zijn goedkeuring gehecht aan een advies over de Commissiemededeling De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft. Hierin wordt een balans opgemaakt van 25 jaar eengemaakte markt en worden de toekomstige uitdagingen geformuleerd.

In zijn advies stelt het EESC dat de eengemaakte markt een geweldige verwezenlijking is en dat de EU de burgers duidelijk moet maken dat vele concrete voordelen die zij de voorbije 25 jaar als consument, ondernemer of werknemer hebben genoten – geraamd op 8,5 % van het bbp van de EU – voortvloeien uit de eengemaakte markt.

Dankzij de eengemaakte markt hebben Europese bedrijven hun activiteiten in de EU kunnen opschalen en uitbreiden. Hiermee heeft Europa een markt van 512 miljoen mensen gecreëerd die meetelt in de wereld, zoals blijkt uit de recente internationale inspanningen om de algemene verordening gegevensbescherming na te leven.

Volgens het EESC kan met behulp van dit succesverhaal de nodige steun worden verkregen om de eengemaakte markt aan te passen aan het digitale tijdperk.

Daarnaast moet de eengemaakte markt worden beschouwd als een kans om de Europese waarden en rechten opnieuw te bevestigen: "Vrijheid, economische groei, democratie, vrede, wetenschap en innovatie, politieke stabiliteit, evenals sociale en consumentenrechten zijn waarden die wij moeten koesteren. Ze zorgen voor vooruitgang en welvaart in alle lidstaten en voor alle burgers", stelt Gonçalo Lobo Xavier, rapporteur voor het advies.

Juan Mendoza Castro, corapporteur voor het advies, benadrukt dat "de eengemaakte markt er voor iedereen is; daarom is deze ook zo belangrijk. We moeten de groeiende populistische en nationalistische ideeën in Europa het hoofd bieden, en de eengemaakte markt is een van de beste instrumenten om dit te realiseren."

Het EESC gaat ook in op het mededingingsbeleid van de EU. De regels omtrent het beperken van staatssteun en de bestrijding van misbruik van machtsposities hebben de Europese markt dynamischer gemaakt en voordelen opgeleverd voor de consument en het bedrijfsleven. Gezien de felle mondiale concurrentie van (soms in staatshanden zijnde) bedrijven met een oligopolie- of monopoliepositie moet de EU echter wel reciprociteit van haar handelspartners eisen, zodat de Europese bedrijven kunnen meedingen naar markten. (dm)