Cohesiebeleid moet integrerend deel uitmaken van de nieuwe strategie voor de EU

De EU heeft dringend behoefte aan een nieuwe, ambitieuze en duidelijke strategie voor haar toekomst die is afgestemd op de Agenda 2030 van de VN, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en andere internationale verbintenissen. Het cohesiebeleid moet daar integrerend deel van uitmaken. De nieuwe strategie zou ook een visie behelzen voor het toekomstige cohesiebeleid zelf. Het cohesiebeleid na 2020 moet over voldoende middelen beschikken en er moet werk worden gemaakt van meer efficiëntie en een betere zichtbaarheid van dit beleid, stelt het EESC in een verkennend advies over de toekomst van het cohesiebeleid.

Hoewel we de huidige uitdagingen beslist niet uit het oog mogen verliezen, benadrukt het EESC dat het belangrijk is om nu al te werken aan het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027. Een toekomstbestendig cohesiebeleid moet alle regio's bereiken en hen de nodige instrumenten in handen geven om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen zoals de toepassing van nieuwe technologieën, het versterken van het concurrentievermogen en het in goede banen leiden van de transitie naar een duurzame ontwikkeling waarbij tegelijkertijd kwaliteitsvolle banen worden gecreëerd.

Een kleiner budget voor het cohesiebeleid, zoals de Commissie voorstelt, is onaanvaardbaar voor het EESC. Het cohesiebeleid is immers een fundamentele pijler om de EU dichter bij haar burgers te brengen en verschillen tussen de EU-regio's en ongelijkheden in de samenleving te verminderen. In het licht hiervan, en met het oog op de nieuwe uitdagingen waar we voor staan, moet dit budget minstens even groot zijn als in de vorige periode.

In het advies wordt ook gewezen op de noodzaak om efficiënter over de impact van het cohesiebeleid te communiceren. De huidige verplichtingen wat betreft het bekendmaken van door de EU gefinancierde projecten moeten beduidend worden aangescherpt, zodat de toegevoegde waarde van de Europese integratie in het algemeen en het cohesiebeleid in het bijzonder zichtbaarder wordt voor het publiek.

Een sterkere territoriale aanpak, meer samenhang en continuïteit tussen EU- en nationale strategieën en meer vereenvoudiging en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld kunnen volgens het EESC bijdragen aan doeltreffender beleid. (jk)

 Foto: algemeen zicht op het marktplein in Lubaczow (Polen), met onlangs dankzij EU-fondsen gerenoveerde gemeentelijke gebouwen