De EU moet maatregelen treffen om de internationale rol van de eenheidsmunt te versterken

Om het potentieel van de euro als internationale munt ten volle te ontwikkelen, moet de EU een macro-economisch beleid voeren waarbij de EMU wordt verdiept en de bankenunie en kapitaalmarktenunie (KMU) worden voltooid. De voornaamste vereiste is echter dat de lidstaten elkaar vertrouwen en dezelfde visie hebben voor de toekomst van de economie van de EU. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een hoorzitting over de Versterking van de internationale rol van de euro die het EESC onlangs heeft gehouden.

Een sterkere euro zou zich vertalen in lagere transactiekosten en minder risico's voor de Europese industrie en consumenten. Zo zou Europa wereldwijd meer invloed krijgen en aan soevereiniteit winnen. Een andere reden om de internationale rol van de euro nog te versterken, is volgens de sprekers tijdens de hoorzitting het feit dat de meest toonaangevende munteenheid in de wereld van vandaag, de Amerikaanse dollar, de voorbije jaren meer gepolitiseerd is. Tegen deze achtergrond heeft de euro het potentieel om bij te dragen tot de opbouw van een multipolair en veerkrachtiger internationaal financieel stelsel.

De sprekers waren over het algemeen ingenomen met het initiatief van de Commissie om de euro te versterken, maar waren kritisch over de mogelijke reikwijdte ervan. Door de marktdiepte en -liquiditeit zou de Amerikaanse dollar sterk aanwezig zijn en blijven op de markten. Op EU-niveau zou de KMU het potentieel hebben om de markt te ontwikkelen en te integreren, wat van belang is voor de internationale rol van de euro.

Toenemende economische convergentie, meer sociale cohesie, een actievere Europese diplomatie in internationale fora en een gemeenschappelijke Europese visie op bepaalde strategische kwesties werden door de sprekers beschouwd als andere essentiële voorwaarden voor een sterke euro, evenzeer als een adequaat antwoord van het Europese financiële stelsel op de industriële omschakeling en de klimaatverandering.

De hoorzitting heeft waardevolle input opgeleverd voor het advies van het EESC over de mededeling van de Europese Commissie Naar een sterkere internationale rol van de euro. (jk)