Het EESC steunt de voorstellen van de EU om in geval van een 'no deal'-brexit het vrachtvervoer per vliegtuig en over de weg te garanderen

In drie in februari goedgekeurde adviezen sluit het EESC zich aan bij het voorstel van de Commissie om de toepassing van de EU-wetgeving tijdelijk uit te breiden om specifieke problemen aan te pakken die in het geval van een 'no-deal'-brexit dreigen te ontstaan voor het lucht- en wegvrachtvervoer.

  • Luchtvaartveiligheid

Het EESC steunt het actieplan dat de Commissie heeft uitgewerkt voor een eventueel 'no deal'-scenario, met specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat de geldigheid van certificaten voor luchtvaartproducten, -onderdelen, -uitrustingsstukken en -bedrijven wordt verlengd. "De EU-verordening mag pas van kracht worden als kwesties met betrekking tot de luchtvaartveiligheid anders niet opgelost zouden kunnen worden. De bedoeling is niet om de status quo te verlengen, maar om een tijdelijke oplossing te bieden waardoor de sector de hoogste veiligheidsnormen kan blijven toepassen, totdat het Verenigd Koninkrijk nationale wetgeving heeft vastgesteld en nationale agentschappen heeft opgericht die de rol van veiligheidsagentschap op zich kunnen nemen", aldus rapporteur Thomas McDonogh.

  • Luchtdiensten

Het Comité staat ook achter het voorstel van de Commissie om een noodverordening vast te stellen om basisluchtdiensten te garanderen, en wijst erop dat dit niet als een uitbreiding van de huidige regels (met name Verordening (EG) nr. 1008/2008) of zelfs als een eenzijdige terugtrekkingsovereenkomst kan worden gezien, omdat de rechten beperkt zijn in tijd en qua doelstelling. "De voorgestelde verordening is een tijdelijke noodoplossing om de impact van een abrupte brexit binnen de perken te houden", verklaarde Jacek Krawczyk, auteur van het advies. "Het is de enige realistische manier om de nefaste gevolgen te verzachten die het luchtvervoer dreigen te treffen als het terugtrekkingsakkoord niet voor 29 maart 2019 wordt geratificeerd".

  • Vrachtvervoer over de weg

Het EESC steunt ook de voorstellen van de Commissie waarmee tot 31 december 2019 aan Britse wegvervoerders het recht wordt verleend om zich vrij te verplaatsen binnen de Unie, op voorwaarde dat de wegvervoerders uit de Unie op hun beurt eerlijke en gelijke kansen krijgen om te concurreren in het Verenigd Koninkrijk. "Wij hopen van harte dat de Britse overheid tegen de dag van de terugtrekking een gelijkwaardig tijdelijk stel maatregelen vaststelt waardoor wegvervoerders uit de Unie die zich in het Verenigd Koninkrijk verplaatsen, dezelfde rechten genieten die de Commissie bij wijze van overgangsmaatregel voor wegvervoerders met een vergunning uit het Verenigd Koninkrijk voorstelt, waardoor zij goederen over de weg kunnen vervoeren tussen het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en de resterende 27 lidstaten", aldus rapporteur Raymond Hencks. (mp)