EESC-hoorzitting levert voorstellen op om Europees Semester inclusiever te maken

EU-lidstaten moeten belanghebbenden meer betrekken bij hun inspanningen om de nationale economieën te hervormen. Samen met een nieuwe langetermijnstrategie van de EU voor duurzame ontwikkeling zou dit een efficiënter en inclusiever Europees Semester kunnen opleveren die het hoofd kan bieden aan de uitdagingen waar de EU voor staat.

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een openbare hoorzitting over het thema "Naar een inclusiever Europees Semester", die op 28 februari door de groep Europees Semester van het EESC is gehouden.

Bij de opening van de hoorzitting riep EESC-voorzitter Luca Jahier op tot consolidatie van het Semester en zei hij dat het tijd is om de aandacht te richten op inclusie, door "fatsoenlijke levensomstandigheden voor mensen en fatsoenlijke voorwaarden voor bedrijven" te creëren en groei een "veerkrachtiger, innovatiever en duurzamer perspectief" te geven.

De deelnemers gaven aan dat sociale partners, maatschappelijke organisaties en nationale parlementen systematisch bij verdere hervormingen betrokken zouden moeten worden. Raadpleging van het grassrootsniveau is volgens hen essentieel om de steun van het publiek te winnen en zou verplicht gesteld moeten worden.

De mate waarin deze belanghebbenden bij structurele hervormingen en de ontwikkeling van nationale hervormingsprogramma's wordt betrokken, verschilt momenteel sterk per lidstaat en beleidsterrein. Bovendien verloopt de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen niet in alle lidstaten naar tevredenheid. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het gebrek aan het gevoel van verantwoordelijkheid voor de hervormingen.

De belanghebbenden waren van mening dat toepassing van de beginselen van partnerschap en multilevel governance niet alleen het gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook de efficiëntie en inclusiviteit van het semesterproces kan helpen verbeteren. Zij pleitten ook voor een feedbackmechanisme bij het raadplegingsproces en drongen erop aan dat de hervormingen naar behoren gemonitord en geëvalueerd worden.

Ten slotte betreurden de belanghebbenden het feit dat factoren zoals klimaatverandering niet in het scorebord van het Semester zijn opgenomen. Zij riepen op om het proces te koppelen aan een langetermijnstrategie van de EU op basis van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. (jk)