Het EESC stelt nieuwe richtsnoeren voor duurzame voeding voor Europa voor

Peter Schmidt

Voedsel speelt een centrale rol in het leven van mensen en moet niet alleen worden bezien vanuit een voedings- of gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit een ecologische en sociale invalshoek. Om een dergelijk alomvattend duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken, stelt het EESC voor om nieuwe richtsnoeren voor duurzame voeding in te voeren.

"Wat we eten, heeft invloed op onze gezondheid en onze planeet. We hebben beleid nodig om gezondere en duurzamere voeding te bevorderen en er moeten richtlijnen voor duurzame voeding worden ontwikkeld. Dat is essentieel voor het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering," zegt Peter Schmidt, rapporteur van het initiatiefadvies.

"Het bevorderen van gezonde en duurzame voeding is belangrijk in het kader van een alomvattend EU-voedselbeleid. Richtsnoeren voor duurzame voeding en duidelijke etiketteringsregelingen, met inbegrip van herkomstaanduidingen, die rekening houden met culturele en geografische verschillen tussen en binnen lidstaten zouden duidelijker richting kunnen geven aan boeren, verwerkers, detailhandelaren en horeca. Het agro-voedingssysteem zou ook kunnen profiteren van een nieuw, transparanter kader voor de productie, verwerking, distributie en verkoop van gezonder en duurzamer voedsel tegen eerlijkere prijzen," zegt Maurizio Reale, voorzitter van de afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) van het EESC.

Om deze richtlijnen voor heel Europa vast te stellen, stelt het EESC voor een deskundigengroep op te richten, bestaande uit deskundigen en wetenschappers op het gebied van voeding, volksgezondheid, voedsel en milieu- en sociale wetenschappen. Deze deskundigengroep moet binnen twee jaar met bewijs gestaafde richtsnoeren opstellen. (sma)