Strenger reglement van orde en nieuwe gedragscode voor de leden van het EESC

Tijdens zijn plenaire zitting van 20 februari 2019 heeft het EESC een voorstel tot wijziging van zijn reglement van orde, en van de daarbij gevoegde gedragscode voor de leden, aangenomen. Het nieuwe reglement van orde en de nieuwe gedragscode, die op 15 maart 2019 in werking zijn getreden, houden ook rekening met het onlangs aangenomen reglement van orde van het Europees Parlement, met name wat het voorkomen en bestrijden van elke vorm van intimidatie betreft.

Op initiatief van zijn voorzitter, Luca Jahier, en met de volledige steun van de groepen en de administratie, heeft het EESC het recht op respect van de waardigheid op de werkplek bekrachtigd en een intern controlemechanisme ingesteld voor iedere vorm van intimidatie waarbij leden betrokken zijn. Ook worden sancties voorzien.

Leden moeten de gedragscode bij hun benoeming ondertekenen. De nieuwe regels gelden voor alle contact tussen de leden onderling en tussen de leden en andere personen die werkzaam zijn bij het Comité. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan een sanctie bestaan uit "tijdelijke schorsing van het lid als rapporteur, voorzitter of lid van een studiegroep, en tijdelijke uitsluiting van deelname aan studiebezoeken en buitengewone vergaderingen".

Het Comité dringt ook aan op de "inachtneming van de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie" en zal ervoor zorgen dat "het percentage vrouwen in alle organen van het Comité groter is dan hun aandeel in de voltallige vergadering" (art. 1.5).

De volledige tekst van het reglement van orde en van de gedragscode zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van het EESC. (dgf)