Laatste oproep tot het indienen van projecten voor de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 met als thema gendergelijkheid

Deadline voor inzendingen: 6 september

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) nodigt maatschappelijke organisaties en burgers uit de hele Europese Unie uit om mee te dingen naar de vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Dit jaar zullen initiatieven worden bekroond waarmee de strijd wordt aangebonden tegen genderstereotypen en wordt geijverd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

Projecten moeten voor 6 september 2019 om 10 uur worden ingediend.

Het EESC - de spreekbuis van vakbonden, ngo's en werkgeversorganisaties op EU-niveau - heeft in juni voor het eerst opgeroepen om mee te dingen naar deze prijs ter waarde van in totaal 50 000 euro. De prijzen zullen op 12 december 2019 in Brussel worden uitgereikt aan maximaal vijf deelnemers.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook deelnemen als individu is mogelijk. Alleen initiatieven of projecten die al uitgevoerd of nog lopende zijn komen in aanmerking.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

MEER OVER HET THEMA VAN DE PRIJS DIT JAAR

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld zal dit jaar worden uitgereikt aan uitmuntende projecten en initiatieven die betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's:

  • bestrijden van genderstereotypen, discriminerend sociaal gedrag en vooroordelen op alle gebieden van het economische en sociale leven, of het opzetten van campagnes om deze problematiek onder de aandacht te brengen;
  • bewustzijn kweken in verband met de gevolgen van genderstereotypen in de media;
  • bevorderen van de deelname van vrouwen aan traditionele mannenberoepen, onder meer in de STEM- en de ICT-sector, en bestrijden van gendersegregatie in het onderwijs;
  • loon- en pensioenkloven tussen vrouwen en mannen dichten;
  • bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap, gelijkheid in de besluitvorming, financiële onafhankelijkheid van vrouwen en evenwicht tussen werk en privéleven;
  • aanpakken van de specifieke problemen van kwetsbare vrouwen zoals alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren en laaggeschoolde werkneemsters.

OVER DE PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

De prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt door het EESC dit jaar voor de elfde keer uitgereikt ter beloning en aanmoediging van initiatieven en verwezenlijkingen van maatschappelijke organisaties en/of individuen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen. In 2018 stond de prijs in het teken van identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties in uw land ertoe aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.

Work organisation

Downloads

PR 37/2019: Last call to enter projects for the EESC's 2019 Civil Society Prize on gender equality