Grensoverschrijdende diensten stimuleren de groei, wijst studie uit

This page is also available in

Volgens de nieuwe studie die in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité is uitgevoerd, genereren grensoverschrijdende diensten nieuwe banen en economische groei. Ze zijn positief voor alle EU-landen, voor zowel arbeids- als kennisintensieve banen. Uit dit document komt naar voren dat het vermijden van strikte regelgeving in de grensoverschrijdende interne dienstenmarkt gunstig is voor de economie van de EU. Een vermindering van het aandeel van grensoverschrijdende diensten met 1 % zou de EU-economie ongeveer 8 miljard euro kosten.

In 2014 waren bijna 11 miljoen banen in de EU gebaseerd op de export van grensoverschrijdende diensten. Sinds 2000 is het aantal werknemers dat afhankelijk is van grensoverschrijdende diensten bijna verdubbeld. Terwijl de totale werkgelegenheid in de EU met 5,5 % is gestegen, is de werkgelegenheid die afhankelijk is van grensoverschrijdende dienstverlening met 94 % toegenomen. Dat wijst duidelijk op een positief effect voor de economie van de EU. Landen met een groter aandeel in de grensoverschrijdende dienstverlening hebben een veel sterkere groei van de werkgelegenheid en het BBP laten optekenen dan landen die minder betrokken zijn bij de grensoverschrijdende dienstenmarkt.

Uit de studie blijkt dat grensoverschrijdende diensten niet als sociale dumping te omschrijven vallen en geen gevaar vormen voor de economieën van de lidstaten. Een steeds strengere regelgeving voor grensoverschrijdende diensten zou negatieve gevolgen hebben voor de economie en zou de integriteit van de interne markt in gevaar brengen, aldus Peter Clever, vicevoorzitter van de groep Werkgevers.

Volgens het document zijn – in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen – 3 op de 4 grensoverschrijdende banen in de EU-15-lidstaten gevestigd. Bij nagenoeg 40 % van de detacheringen werden werknemers van één hogelonenland naar een ander overgeplaatst. Dat toont duidelijk aan dat de economieën van alle EU-lidstaten baat hebben bij grensoverschrijdende diensten. In 2014 bedroeg de totale toegevoegde waarde die afhankelijk is van de uitvoer van grensoverschrijdende diensten 625 miljard euro in alle 28 lidstaten.

Bovendien zijn grensoverschrijdende diensten niet beperkt tot arbeidsintensieve, laagbetaalde banen. Het aandeel van de banen in kennisintensieve sectoren die afhankelijk zijn van grensoverschrijdende diensten is bijna even sterk gegroeid als het aandeel van arbeidsintensieve banen.

Het onderzoek suggereert ook dat in landen met een hoger aandeel van grensoverschrijdende dienstverlening gemiddeld minder mensen met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd en de bevolking meer geluk en tevredenheid met het leven zegt te ervaren.

De studie werd voorbereid door de Duitse denktank IW Consult en werd in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité uitgevoerd op verzoek van de groep Werkgevers. U kunt het document hier downloaden: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also