Er moet een EU-strategie voor sociale en betaalbare woningen komen, aldus het EESC

This page is also available in

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dringt aan op een krachtiger EU-huisvestingsbeleid en heeft de EU tijdens een conferentie op 4 december 2019 in Brussel verzocht om dringend gemeenschappelijke maatregelen op dit gebied te nemen: het Europees huisvestingsbeleid moet zorgen voor betaalbare woningen voor alle Europeanen.

De Europese Unie moet op het gebied van sociale huisvesting met één stem spreken en eensgezind optreden. Europa maakt op dit moment een huisvestingscrisis door die dringend actie vereist. Huisvestingskosten die de pan uit rijzen zijn niet langer enkel een reëel gevaar voor de meest achtergestelde groepen, steeds meer mensen krijgen hiermee te maken.

Het Europees huisvestingsbeleid mag niet beperkt blijven tot het verlenen van hulp aan kwetsbare personen en mensen in nood, maar moet worden verruimd; het is immers de bedoeling dat iedereen een betaalbare woning kan vinden. Meer concreet moet dit beleid beantwoorden aan de behoeften van gezinnen, zorgen voor meer hoogwaardige en energiezuinige woningen, een sociale mix binnen gebouwen en stedelijke gebieden stimuleren en segregatie aanpakken.

Op 4 december 2019 is in Brussel een conferentie gehouden met als thema “Sociale huisvesting: een dienst van algemeen belang om iedereen fatsoenlijke, energiezuinige en betaalbare woningen te garanderen?”. Het EESC heeft bij die gelegenheid de balans opgemaakt van de verschillende huisvestingsmaatregelen van de EU en een pleidooi gehouden voor de uitwerking van een gemeenschappelijke strategie op Europees niveau.

Pierre Jean Coulon, voorzitter van de EESC-afdeling voor Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN), beklemtoonde dat de energietransitie alleen kans van slagen heeft als weer meer aandacht uitgaat naar de sociale dimensie van huisvesting. De sociale dimensie van huisvesting kan niet los worden gezien van de strijd tegen de klimaatverandering. Betere sociale huisvesting is de sleutel tot succesvolle klimaatmaatregelen: kwaliteitswoningen betekenen een beter leven voor de burgers en daarmee een geslaagde klimaattransitie, aldus de heer Coulon.

Raymond Hencks, voorzitter van de EESC-studiegroep Diensten van algemeen belang, sloot zich hierbij aan en wees erop dat deze kwesties een vast onderdeel van de politieke agenda van de nieuwe Europese Commissie moeten worden, zodat er een einde kan worden gemaakt aan de huisvestingscrisis, die sinds 2008 in omvang is blijven toenemen. Het recht op huisvesting is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de EU en het Verdrag van Lissabon; het gaat met andere woorden om een internationale verplichting die door de EU en de lidstaten moet worden nageleefd. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de Unie en de lidstaten om de toegang tot diensten van algemeen economisch belang te verzekeren, en dat geldt ook voor het recht op huisvesting, zo verklaarde de heer Hencks.

Volgens het 19e beginsel van de Europese pijler van sociale rechten moeten mensen in nood toegang krijgen tot degelijke sociale huisvesting of hulp bij huisvesting.

Sociale huisvesting is een dienst van algemeen economisch belang, die ook onder de verdragsbepalingen betreffende de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie valt en verband houdt met grondrechten zoals menselijke waardigheid en menswaardige behandeling. Sociale woningen zijn bedoeld voor huishoudens die zich geen fatsoenlijke huisvesting meer kunnen veroorloven op de traditionele vastgoedmarkt omdat hun beschikbare inkomen, na aftrek van de huisvestingskosten, niet volstaat om in hun andere basisbehoeften te voorzien.

Of mensen gebruik kunnen maken van het recht op huisvesting is afhankelijk van de vraag of er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Vandaag de dag is huisvesting de belangrijkste kostenpost voor huishoudens, wat ten koste gaat van andere basisbehoeften. Kosten voor huisvesting die meer dan 33 % van het beschikbare inkomen van een huishouden bedragen worden beschouwd als buitensporig; dergelijke uitgaven gaan gepaard met een hoog risico op een overmatige schuldenlast en/of uitsluiting.

De EU heeft op dit moment geen uniforme huisvestingsstrategie. Wel wordt het EU-huisvestingsbeleid steeds beter geïntegreerd in andere Europese maatregelen, zonder dat het subsidiariteitsbeginsel met voeten wordt getreden.

 

Zie onze website voor meer informatie over de conferentie en over de werkzaamheden en activiteiten van de afdeling TEN.

Downloads

We need an EU strategy in social and affordable housing, says EESC

See also