EESC: duurzame ontwikkeling moet voorop staan bij de toekomst van Europa

This page is also available in

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn oktoberzitting zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Het vindt dat de EU zich moet concentreren op klimaatverandering, digitalisering, de rechtsstaat en de globalisering en zich moet inzetten voor een nieuwe vorm van bestuur, waarbij de maatschappelijke organisaties nauwer worden betrokken.

Duurzame ontwikkeling moet centraal staan bij de toekomst van Europa. In de resolutie die door Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw en Lutz Ribbe is opgesteld en tijdens de oktoberzitting is goedgekeurd, adviseert het EESC de Europese Commissie om haar komende werkprogramma (2020-2025) rond deze pijler te structureren. Het EESC dringt erop aan dat de EU een overkoepelende duurzaamheidsstrategie voor de periode tot 2050 uitwerkt om de VN-agenda voor 2030 en de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) uit te voeren – iets dat de EU uiterlijk in 2030 moet hebben gedaan.

We leveren graag een krachtige en evenwichtige bijdrage aan de beleidsprioriteiten van de EU voor de komende vijf jaar. We steunen de Green Deal van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, waarmee veranderingen in gang gezet kunnen worden. We moeten op alle niveaus tegelijk actie ondernemen zodat er een dynamiek ontstaat en dringende ecologische, economische en sociale uitdagingen aangepakt kunnen worden, aldus de voorzitter van het EESC, Luca Jahier.

Focussen op vier clusters

Gezien de omvang en de snelheid van de huidige veranderingen vindt het EESC dat er op vier gebieden dringend maatregelen getroffen moeten worden.

Klimaatverandering, milieu en biodiversiteitsverlies

We moeten bouwen aan een groenere, rechtvaardigere en meer inclusieve toekomst, waarin milieubescherming hoge prioriteit heeft en in alle onderdelen van het EU-beleid wordt geïntegreerd. Europa moet weliswaar vooroplopen bij de strijd voor het milieu en het aanpakken van klimaatverandering, maar de Green Deal van de Commissie moet ook sociaal zijn, aldus de heer Ribbe, die erkent dat klimaatactie al een grotere plaats inneemt op de agenda van mevrouw von der Leyen voor Europa en erop wijst dat een duurzame transitie investeringen in een doeltreffende en geïntegreerde sociale bescherming vergt.

Digitalisering, economie en werkgelegenheid

Europa heeft een nieuwe economische strategie nodig om een aanhoudende, inclusieve en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, volledige en productieve werkgelegenheid tot stand te brengen en iedereen fatsoenlijk werk te bieden. De interne markt vormt de kern van de Europese integratie, maar het is nu zaak om deze te voltooien, nieuw leven in te blazen, te actualiseren en verder te laten uitgroeien tot een digitale interne markt. Innovatie is onze prioriteit, aldus mevrouw Círez Miqueleiz. We zetten ons in voor implementatie van de Europese pijler van de sociale rechten en pleiten voor een geschiktheidscontrole van het meerjarig financieel kader om te zorgen voor een sociale transitie die voor iedereen rechtvaardig is, verklaarde de heer De Leeuw.

Rechtsstaat, grondrechten en migratie

De EU blijft resoluut vasthouden aan haar democratische beginselen, de rechtsstaat en de grondrechten. Er moet worden gewerkt aan vrede, rechtvaardigheid en sterke EU-instellingen om burgers en vrijheden te beschermen. Gezien de demografische ontwikkelingen kan Europa niet zonder migranten en hun vaardigheden. Er moet echter een ander narratief komen en er moet meer met derde landen worden samengewerkt; vluchtelingen en migranten moeten niet worden gezien als een bedreiging, maar als een kans voor het economische en sociale model van Europa.

Globalisering

De EU moet haar positie op het internationale toneel versterken om haar welvaart, veiligheid en waarden te waarborgen. Europa moet een vooraanstaande rol in de wereld spelen door een op regels gebaseerde wereldorde met multilateralisme als basisbeginsel en de VN als spil op consistente en krachtige wijze te steunen. De EU moet een vorm van mondiaal bestuur voorstaan met als kernwaarden een sociale markteconomie, mensenrechten, de rechtsstaat, duurzame ontwikkeling, multilateralisme en eerbiediging van het internationaal humanitair recht.

Een nieuwe bestuursstructuur voor de EU met een sterkere participatie van het maatschappelijk middenveld

Het EESC benadrukt ook dat een nieuwe bestuursstructuur voor de EU en nieuwe regels en instrumenten voor de vaststelling en uitvoering van het EU-beleid van cruciaal belang zijn. Met name moet de rol van het Europees Parlement worden versterkt om de democratische verantwoording te vergroten.

Het streven naar duurzaamheid in al haar dimensies vereist aanzienlijke inspanningen en het engagement van alle betrokkenen. De transitie kan alleen eerlijk en doeltreffend verlopen indien er sprake is van een open democratisch debat waarbij het maatschappelijk middenveld structureel wordt betrokken.

Een sleutelrol voor het EESC tijdens de komende conferentie over de toekomst van Europa

Het EESC is bereid om actief deel te nemen aan de conferentie die mevrouw Von der Leyen in 2020 over de toekomst van Europa wil houden. Het EESC zorgt ervoor dat het maatschappelijk middenveld onder zijn leiding gemakkelijker kan deelnemen aan zaken die verband houden met de EU. Het betrekt, raadpleegt en zorgt voor empowerment van de maatschappelijke organisaties, die op hun beurt een centrale rol spelen bij het uitstippelen en uitvoeren van en het toezicht op het beleid in alle stadia en op alle niveaus, met inbegrip van het lokale niveau.

Maatschappelijke organisaties zijn in staat om zeer verschillende en soms uiteenlopende belangen te behartigen en besluitvormers daar bewust van te maken. Het EESC zal zich hard blijven maken voor een dialoog en zal bruggen blijven slaan binnen het maatschappelijk middenveld en naar de andere EU-instellingen.

Meer informatie en de resolutie zelf zijn te vinden op onze website.

Downloads

EESC contribution to 2020 EC work programme