De vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van vrouwenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid

This page is also available in

CSP 2019 logo

Meedingen naar de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kan vanaf nu. Thema dit jaar is Meer vrouwen in de Europese samenleving en economie, en de prijs zal gaan naar innovatieve initiatieven en projecten die worden ingezet in de strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook deelnemen als individu is mogelijk. Alleen initiatieven of projecten die al uitgevoerd of nog lopende zijn komen in aanmerking.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 euro mogen verdelen. De deadline voor inzendingen is 6 september 2019 om 10 uur en de prijsuitreiking zelf zal op 12 december 2019 plaatsvinden in Brussel.

MEER OVER HET THEMA VAN DE PRIJS DIT JAAR

Het EESC - de spreekbuis van de Europese vakbonden, ngo’s en werkgeversorganisaties op EU-niveau - heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de aanhoudende gendersegregatie en -discriminatie op de Europese arbeidsmarkten en in de Europese samenleving. Zestig jaar nadat de EU zich er in het Verdrag van Rome toe heeft verbonden om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen weg te werken, gaapt er nog steeds een kloof van circa 16 %, terwijl de genderpensioenkloof maar liefst rond de 38 % schommelt.

Vrouwen vertegenwoordigen 51 % van de EU-bevolking, maar slechts 67 % van hen werkt. Van alle ondernemers is amper 31 % vrouw. Vanwege hun zorgtaken thuis aanvaarden vrouwen vaker een deeltijdse of onzekere baan, waardoor zij dus ook minder verdienen. Ook zijn zij nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in politieke en economische besluitvormingsorganen zoals bestuursraden.

Genderstereotypen zien we overal terug. Maar al te vaak bestendigen de media genderrollen, -stereotypen en -normen of, erger nog, schilderen zij een vernederend beeld van vrouwen. De laatste tijd is de situatie op het gebied van vrouwenrechten in Europa er alleen maar op achteruitgegaan, en volgens de meest sombere schattingen zal het nog meer dan een eeuw duren voor vrouwen en mannen gelijk worden behandeld. Vandaar de recente oproep van het EESC aan de beleidsmakers om zich ertoe te verbinden gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Europa te bewerkstelligen.

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld zal dit jaar worden uitgereikt aan uitmuntende projecten en initiatieven die betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's:

  • bestrijden van genderstereotypen, discriminerend sociaal gedrag en vooroordelen op alle gebieden van het economische en sociale leven, of het opzetten van campagnes om deze problematiek onder de aandacht te brengen;
  • bewustzijn kweken in verband met de gevolgen van genderstereotypen in de media;
  • bevorderen van de deelname van vrouwen aan traditionele mannenberoepen, onder meer in de STEM- en de ICT-sector, en bestrijden van gendersegregatie in het onderwijs;
  • loon- en pensioenkloven tussen vrouwen en mannen dichten;
  • bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap, gelijkheid in de besluitvorming, financiële onafhankelijkheid van vrouwen en evenwicht tussen werk en privéleven;
  • aanpakken van de specifieke problemen van kwetsbare vrouwen zoals alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren en laaggeschoolde werkneemsters.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

OVER DE PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

De prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt door het EESC dit jaar voor de elfde keer uitgereikt ter beloning en aanmoediging van initiatieven en verwezenlijkingen van maatschappelijke organisaties en/of individuen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen. In 2018 stond de prijs in het teken van identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties in uw land ertoe aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.

Downloads

NR. 28 / 2019 - De vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van vrouwenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid

See also