Kernenergie: EESC steunt Commissievoorstel inzake de ontmanteling van nucleaire installaties, maar dringt aan op beter toezicht

This page is also available in

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) staat volledig achter het voorstel van de Europese Commissie inzake de ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer van radioactief afval. Wel pleit het voor een duurzamere aanpak en een beter toezicht op activiteiten op gevoelige terreinen, zoals de bescherming van werknemers tegen straling. De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het monitoringproces is van essentieel belang. Ook moeten de sociale en economische gevolgen geëvalueerd worden.

In het advies over de ontmanteling van kernreactoren, dat door Rudy De Leeuw is opgesteld en tijdens de decemberzitting is goedgekeurd, dringt het EESC er bij de Commissie op aan om bij de keuze van energiebronnen een meer op duurzame ontwikkeling gerichte aanpak te hanteren en pleit het voor een veilig en duurzaam beheer van het geproduceerde afval. Het sluiten van kerncentrales betekent niet dat de kernenergiecyclus is afgerond, aldus De Leeuw. De verwerking van kernafval op lange termijn is een belangrijke uitdaging voor de EU. De ontmanteling van kerncentrales en de verwerking van radioactief afval moeten worden uitgevoerd op basis van een duurzame energiemix, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.

Verbetering van het monitoringproces, met inbegrip van de sociale dimensie

Het is van essentieel belang dat de belangrijkste prestatie-indicatoren die worden gebruikt om de voortgang van de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, alsmede de financiële kosten en risico's ervan te bewaken, worden versterkt. Er moet ook worden gekeken naar de prestaties op het gebied van de bescherming van werknemers tegen straling. Door de EU gefinancierde activiteiten moeten kwalitatief hoogwaardige banen opleveren en tegelijkertijd voldoen aan de hoogste niveaus van veiligheid en bescherming tegen straling. Naast deskundigen en autoriteiten moeten ook maatschappelijke organisaties bij dit monitoringproces worden betrokken; daartoe moeten zij ondersteuning krijgen.

  • Effecten op sociaal en economisch vlak

Het EESC benadrukt ook hoe belangrijk het is dat de economische en sociale gevolgen van de ontmanteling worden gemeten. De gevolgen voor de arbeidsmarkt, de gezondheidsindicatoren en de structurele ontwikkeling van de regio's van de lidstaten moeten worden geëvalueerd. Het is ook belangrijk om deze ontmantelingsactiviteiten aan te grijpen als een gelegenheid om lokale arbeidskrachten extra theoretische en praktische opleiding te bieden op activiteitenterreinen die essentieel zijn voor de toekomst. Opleiding vergt echter wel financiële middelen. De kennis die op het gebied van de ontmanteling en de opleiding van werknemers is opgedaan moet daarom in de hele EU worden verspreid.

  • Bezorgdheid over de ontmanteling van een reactor in Litouwen

Het Comité spreekt in het bijzonder zijn bezorgdheid uit over de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen. De door de Commissie vastgestelde begroting dekt slechts 70 % van de behoeften voor de periode na 2020, wat wijst op een gebrek aan solidariteit en financiële bijstand voor een operatie die ook van invloed is op buurlanden. Een succesvolle ontmanteling van deze reactor is de belangrijkste uitdaging voor de Europese Unie op het gebied van nucleaire veiligheid. Beperking van de risico's voor de EU-burgers moet voorop staan.

 

 

Achtergrond

Voor meer informatie over de recente werkzaamheden van het EESC op het gebied van kernenergie kunt u terecht op onze website:

Downloads

Nuclear waste