De duurzame toekomst van Europa hangt af van de toegankelijkheid van grondstoffen voor batterijen

This page is also available in

Volgens het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is de toegankelijkheid van grondstoffen een heikel punt in de ontwikkeling van batterijen. Het Comité waarschuwt dan ook dat er in dat verband snel een oplossing moet komen om elektrische mobiliteit en duurzaam vervoer mogelijk te maken.

De Europese Unie moet zo snel mogelijk zorgen voor permanente toegang tot grondstoffen om een sterke batterijenindustrie voor elektrische voertuigen te kunnen ontwikkelen. Tijdens het debat dat op 5 februari 2020 te Brussel werd gehouden, werd door de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) de alarmbel geluid.

Wijdverspreide koolstofvrije e-mobiliteit is de volgende belangrijke stap in de richting van duurzaam vervoer en klimaatneutraliteit. Toch zal Europa alleen kunnen afstappen van fossiele brandstoffen en overgaan tot elektrificatie als het continu toegang heeft tot grondstoffen voor batterijen.

Volgens Colin Lustenhouwer, rapporteur van het EESC-advies van vorig jaar over batterijen, is het van essentieel belang mensen bewust te maken van de dringende maatregelen die nodig zijn. Hij pleit dan ook voor onmiddellijke actie op dit gebied: De toegankelijkheid van grondstoffen blijft een probleem, daar Europa in dit opzicht over weinig middelen beschikt en de bevoorrading wil waarborgen. Wat duurzame brandstof betreft is elektrificatie de enige oplossing en daarvoor zijn batterijen nodig.

Waarborging van onafhankelijkheid met betrekking tot grondstoffen

Autoaccu’s zijn van cruciaal belang voor de toekomst van Europa maar hun beschikbaarheid is niet vanzelfsprekend. Zij maken 40 % van de kosten van een elektrisch voertuig uit, maar 96 % ervan wordt buiten Europa geproduceerd.

De grondstoffen zijn niet in voldoende mate voorhanden in de EU en moeten worden ingevoerd. Lithium, nikkel, mangaan en kobalt komen hoofdzakelijk uit Zuid-Amerika en Azië. Dit betekent dat als de EU niet optreedt, zij in steeds grotere mate afhankelijk zal worden van derde landen als Brazilië en China.

De noodzaak om de aanvoer van grondstoffen voor batterijen veilig te stellen werkt bovendien internationale concurrentie in de hand die het geopolitieke evenwicht kan aantasten en tot politieke spanningen in de landen van uitvoer kan leiden. De EU moet daarom snel optreden om ervoor te zorgen dat haar toegang tot de wereldmarkt gewaarborgd blijft en ze niet kwetsbaar wordt als gevolg van de op handen zijnde grondstoffenwedloop.

Bevordering van de circulaire economie inzake batterijen

De Europese strategie voor batterijen moet alomvattend zijn en rekening houden met de volledige levenscyclus ervan, van de ontwikkeling tot het gebruik en de recycling ervan. Alle actoren moeten hierbij worden betrokken en moeten samenwerken, in overeenstemming met de beginselen van de waardeketenaanpak, die in elke fase een rol speelt.

Pierre Jean Coulon, voorzitter van de TEN-afdeling, zei daarover het volgende: Voor de duurzaamheid van onze toekomst moeten we rekening houden met de hele levensduur van batterijen en moeten we ons voorzien van de nodige middelen. Wat betreft de ontwikkeling en toepassing van batterijen kunnen Europese bedrijven op de wereldmarkt pas een belangrijke speler worden als ze de komende jaren een grote sprong voorwaarts maken.

Nauwlettende follow-up door het EESC

Het EESC wijst in zijn advies van 2019 over batterijen op het belang van materiaalrecycling en pleit voor “urban mining” als mogelijke manier om nieuwe batterijen te vervaardigen uit elementen die zijn teruggewonnen uit gebruikte producten en afval, zoals afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Het roept in zijn advies op tot een sterke Europese batterijenindustrie en steunt het door de Europese Commissie gepresenteerde strategische actieplan, met de nadruk op twee prioriteiten: enerzijds zijn er zwaardere investeringen nodig om het vereiste niveau van technologische deskundigheid te bereiken, en anderzijds moeten er oplossingen worden gevonden voor de waarborging van de bevoorrading met grondstoffen uit derde landen en EU-bronnen.

Het EESC benadrukt dat de EU méér moet doen en een structurele aanpak m.b.t. batterijen moet hanteren. Het Comité is een van de eerste instellingen die alle sociale partners op één lijn heeft gebracht om erop te wijzen dat batterijen een van de grootste uitdagingen vormen voor een groene en welvarende toekomst van Europa.

See also