Gezien de stijging van het aantal flexibele en atypische banen in de EU is het van het grootste belang dat de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers transparanter en voorspelbaarder worden. Dat kan het best worden bereikt door sociale dialoog en collectieve onderhandelingen op nationaal niveau, zo stelde het EESC in zijn advies over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende transparante arbeidsvoorwaarden.

Het EESC beschreef de richtlijn als een echte stap in de richting van de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten en een aanpassing aan de toekomstige arbeidswereld. Het waarschuwde echter ook voor de mogelijke administratieve lasten voor werkgevers als sommige bepalingen van de richtlijn in hun huidige vorm worden ingevoerd en deed een aanbeveling om sommige aspecten ervan te verduidelijken en de verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties aan de lidstaten over te laten.

"De richtlijn betreffende transparante arbeidsvoorwaarden is een grote kans om een sociaal Europa op te starten", aldus Christian Bäumler, rapporteur voor het EESC-advies. Hij voegde eraan toe dat oproepwerk niet kan worden gehandhaafd als een vorm van werkgelegenheid zonder een geschikte referentieperiode en een passende voorafgaande kennisgeving voor werknemers.

Corapporteur Vladimira Drbalová wees erop dat het huidige voorstel enkele onduidelijke bepalingen bevat die rechtsonzekerheid op de arbeidsmarkt kunnen veroorzaken. Het voorstel moest enigszins worden verfijnd omdat het nog niet voldoende onderbouwd was.(ll)